Biobränsle

Småskalig eldning med fasta bränslen är ett bra uppvärmningssätt under förutsättningen att det görs på rätt sätt och med rätt teknisk utrustning.

Felaktig eldningsteknik och omodern utrustning medför onödiga utsläpp av partiklar och cancerogena ämnen till luften.

Miljögodkänd panna och ackumulatortank

Vid nyinstallation eller byte av panna, pelletsbrännare, kamin eller annan utrustning för småskalig eldning med fasta bränslen skall sådan modell installeras som uppfyller aktuella krav från Boverket.

Du kan kontrollera om din panna är miljögodkänd här!

Lokaleldstäder för trivseleldning får inte användas som huvudsaklig värmekälla.

Alla vedpannor och även så kallade kombipannor skall vara anslutna till lämplig ackumulatortank. Detta gäller såväl äldre som nyinstallerade pannor.

Installation av eldstäder kräver anmälan och skall även godkännas av sotningstjänsten innan den tas i bruk. Läs mer!

Eldningsteknik

Använd endast torr ved eller förädlat bränsle som briketter, pellets eller flis. Det är inte tillåtet att elda någon form av avfall, med undantag för obehandlat spillvirke och lite papper för upptändning. Impregnerat virke får ej eldas.

För att få god förbränning av rökgaserna se till att lufttillförsel är god. Så kallad ”pyreldning” är inte tillåtet. Eldar man på rätt sätt ska röken vara vit rök kalla dagar och som ett osynligt värmedaller varma dagar. Svart och gul rök visar på felaktig eldningsteknik.

Olägenhet

Eldning skall ske så att olägenheter för kringboende undviks så långt som möjligt. Detta kräver att man vid eldning tar hänsyn till väder och vindriktning, särskilt viktigt att tänka på i tätbebyggda områden.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se