Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-plan och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i formuläret på SGUs sida “Brunnsinventering”.

Kontrollera vattnet i din brunn

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.  Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar man ett laboratorium. Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov skall tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det. På Swedacs webbplats går det att söka efter ackrediterade laboratorium.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Mer information om eget dricksvatten

Under länken “Läs mer” finns ytterligare länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten.

Kontakt

Epost
miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Linn Bertilsson
Telefon: 0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Helena Hamvall
Telefon: 0241-151 95

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04