Särskilt stöd

Alla elever behöver stöd för sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid. När en elev i grundskolan riskerar att inte når kunskapsmålen i något ämne ska elevens behov av särskilt stöd uppmärksammas. Andra tecken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd kan vara att eleven inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utåtagerande.

Koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter kan också vara tecken på behov av särskilt stöd. I vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall är det tydliga.

När någon känner oro över en elevens skolsituation ska detta tas på allvar. Ibland är det eleven själv eller vårdnadshavare som påtalar bekymret. En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan är viktigt för att eleven ska få det stöd hon/han har rätt till och behov av.

Skolan måste först utreda elevens behov av särskilt stöd. Om behov av särskilt stöd finns upprättas ett åtgärdsprogram.

Barn i behov av särskilt stöd

Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kapitlet skollagen gäller inte för barn i förskolan. Men även i förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Detta följer av en bestämmelse i 8 kapitlet skollagen som gäller för förskolan. Det innebär att barn ska ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att barnet ska ha möjligheter att utvecklas och lära enligt läroplanen. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Kontakt

Ta kontakt med elevens skola: