Brottsförebyggande

Gagnefs kommun en trygg kommun att bo, leva och verka i.!

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB. Hela rapporten kan läsas via länken Trygghet och säkerhet 2022

Samarbete ökar tryggheten

Gagnefs kommun arbetar tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten Dala Mitt och andra myndigheter, organisationer, företag och medborgare för att skapa ett tryggare Gagnef. För att minska antalet brott i kommunen jobbar vi med flera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. 

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som är effektiv och minskar risken för inbrott, i kommunen finns många Grannsamverkansområden uppstartade av boende tillsammans med kommunen och polisen. Är du intresserad av att veta mer om Grannsamverkan eller vill starta ett Grannsamverkansområde där du bor är du välkommen att kontakta polisen eller kommunens Brå-samordnare. Information finns läsa på hemsidan Samverkan mot brott.

Huskurage

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor. Huskurage införs i kommunens och Gagnefsbostäders hyresfastigheter med start vecka 33.
Mer information finns på Huskurage.se

Medborgarlöfte

Medborgarlöftesmodellen innebär att polisen engagerar och involverar medborgares och medarbetares erfarenheter och kunskaper och låter det avspeglas i polisens arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Arbetssättet utmynnar i ett dokument – medborgarlöfte – som beskriver vilka åtgärder polisen och dess samverkanspartners lovar att vidta för att komma åt identifierade problem. På Formulera medborgarlöften, Brås webbplats finns mer information att läsa om medborgarlöfte. 

Medborgarlöfte Polisen och Gagnefs kommun 2022 – 2024.

Samverkansöverenskommelse med Polisen

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den utgör ett gemensamt dokument, som beskriver de problem parterna valt att samverka om. Överenskommelsen bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn på brotts- eller otrygghetsproblemen, liksom på olika roller och arbetsfördelningen mellan parterna. På Teckna samverkansöverenskommelse, Brås webbplats finns mer information att läsa om samverkansöverenskommelse.

Samverkansöverenskommelse Polisen och Gagnefs kommun 2022 – 2026.

Kontakt

Bråsamordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se