Tidigare års miljöpristagare

Nedanstående har tidigare tilldelats miljöpriset. Motivering finns under respektive flik.

För deras arbete med att bevara biologisk mångfald genom att bekämpa invasiva arter.

Med stort engagemang sprider de kunskap om biologisk mångfald och problemet med att invasiva arter tar över och konkurrerar ut andra arter. Genom Facebooksidan samordnas träffar då man rent konkret, tillsammans, tar bort invasiva arter, och då främst jättebalsamin.

Biologisk mångfald Gagnef” är ett inspirerande exempel på hur man kan föra samman människor i arbetet för en bättre miljö, och det är ett mycket konkret exempel på arbete med både miljömässig och social hållbarhet.

För många års engagerat arbete med att upprätthålla det traditionella fäbodbruket som bidrar till en levande fäbod och en unik miljö.

Bastbergets fäbod är en levande fäbod där man sedan 1500-talet bedrivit traditionellt fäbodbruk. Nu för tiden hålls fäboden vid liv av ”kolaget” som består av åtta familjer som delar upp skötseln av korna mellan sig under somrarna. Korna mjölkas morgon och kväll och av mjölken tillverkar man bland annat smör, ost och messmör. Betesdriften som pågått under alla år håller landskapet öppet och har gett platsen en artrik flora”

För sitt stora engagemang att göra miljömedvetna val inom frisörbranschen.

Bland annat genom att inte använda miljöfarliga, hormonstörande eller cancerogena ämnen har Frida fått certifieringen “Grön Salong” och därtill många trogna kunder som värnar om både sin egen hälsa och om miljön.

Fridas hår-och make-up studio är en unik salong med ett enastående koncept som Gagnefs kommun ser som ett mycket positivt inslag.

För att entusiastiskt ha skildrat Gagnefsnaturen i ord och bild under ett halvt sekel. Ragnar har stor kunskap om naturen och särskilt fågellivet. Engagemang för naturen skapas av en kombination av kunskap och känsla. Detta har Ragnar lyckats med genom sin fina skildring av naturen i Gagnefs kommun.

I flera byar mellan Dalälven och Arvslindan och Bodarna har genom ett flerårigt arbete med täckdikning, buskröjning och betesdjur det öppna landskapet återställts. Detta har medfört att ängsblommor återkommit i stor omfattning, vilket har gynnat insekter och fågelliv i byarna.

Per Olov Florell har en imponerande meritlista och är en mycket kunnig ornitolog, med stora kunskaper om fauna och flora, samt lokala förhållanden. Per Olov har betytt mycket för allmänhetens intresse och kunskap om fåglar, natur och fäbodliv.

Röda Korsets Loppisaffär Kupan: Gamla använda saker tas omhand och säljs därefter i affären. Miljövinst genom minskad nyproduktion. Kläder som är användbara men inte säljbara, paketeras och skickas vidare till behövande i bland annat Estland. Mindre ”skräp” hamnar därmed på kommunens soptipp. Miljövinst genom minskat sopberg

Odens Olle Eriksson, Lennart Hindriks, Per Hindriks: För deras arbete med slåtter och hässjning på gammeldags vis vid Ridsåsa fäbod i Dala-Floda, vilket bidrar till stor artrikedom.

För föreningens mångåriga satsnings på barn- och ungdomsverksamhet i syfte att sprida kunskap om miljöhänsyn och miljöansvar

För fäbolagens engagerade arbete med att vidmakthålla den unika faunan och en genuin fäbodmiljö

Kent Olsson: Har på ett objektivt och entusiasmerande sätt bevakat natur- och miljöfrågor i kommunen. Ett exempel är hans reportage i samband med omarronderingerna där han positivt redovisat möjligheterna att smidigt skapa naturreservat. Kent med familj gör även en föredömlig insats i Fagerbergets fäbod genom årlig slåtter för att bevara den biologiska mångfalden som skapats under århundranden av fäbodverksamhet

Roger Björkman: För sitt engagemang vad gäller förnybar energi i form av att ta tillvara solens strålar och omvandla till el

De har med otroligt stort engagemang och arbete återställt ”Montelius affär” i Kyrkbyn. De har tagit fram det fina huset och dess trädgård på ett helt suveränt sätt som har lyft hela Gagnef Kyrkbys boendemiljö till glädje för alla.

Gagnefs-kretsen av svenska Naturskyddsföreningen: För engagemanget att bland annat rädda naturskog och tätortsnära skog.

Lis Englund: För hennes stora engagemang för miljön i Bäsna.

Sörgårdens förskola i Dala-Floda: För att uppmuntra barnen att fortsätta tänka på miljön. Förskolan har godkänd hälsoprofil och har sedan hösten 2008 Grön Flagg. Grön Flagg är en miljöcertifiering där honnörsordet är delaktighet. Grön Flagg har fem teman: kretslopp, livsstil och hälsa, vatten, energi och skogen.

Samhällsbyggnadssektionen: För sitt arbete med att byta ut fossil uppvärmning mot biobränsle och därmed minskar utsläppen av växthusgaser i kommunen. Andelen fossil uppvärmning i kommunens fastighetsbestånd har minskat med 60% fram till 2008. Under 2009 har ytterligare en närvärmeanläggning tagits i drift och sektionen beräknar att man under 2009 kommer att ha ersatt cirka 80% av all fossil uppvärmning. Man arbetar även med att byta ut all vägbelysning mot högtrycksnatrium lampor som endast förbrukar ungefär hälften av den energi som dagens kvicksilverlampor.

Inge Palmqvist har under hela sitt liv ägnat sig åt floran i Gagnef och övriga Dalarna. Under årens lopp har han med smittande entusiasm delat med sig av sina kunskaper och sin fascination under otaliga och alltid välbesökta exkursioner.

Fredrik Löfgren, Linus Eriksson, Jon Dybeck och Lars Löfgren: För deras energiutvärdering av Montessoriförskolan Barnens hus och för en uppmuntran att fortsätta vara intresserade av teknik och miljö

Syrholns skola åk 5: För att uppmuntra eleverna att fortsätta tänka på miljön

Margareta Gustafsson och Lars Erik Bergman: För att de bidrar till det öppna landskapet i Gagnef

Hans Svärd: För att han bidrar till det öppna landskapet i Gagnef

Personalen vid återvinningscentralen i Djurås: För deras trevliga, hjälpsamma och kunniga bemötande som gör att vi ”medborgare” får kunskap och en positiv syn på sopsortering, återvinning och gärna besöker Täktberget.

Fritidshemmet Rövarkulan: En uppmuntran till verksamheten som bedrivs för att väcka barnens nyfikenhet för natur och fågelliv på ett lärorikt och hänsynsfullt vis.

Gunilla Duvner: För att hon sköter om planteringen i Mockfjärdsrondellen ideellt på ett mycket förtjänstfullt sätt och det är till glädje för alla.

Djuråsskolans F-6: För att stödja ungdomars miljötänkande och certifierade med grön flagg.

Gunvor Hedblom och Birgit Nyman: För att dessa damer i det tysta, år efter år, plockat upp skräp och efterlämnat sig rena diken, som säkert har bidragit till att en del behållit skräpet i sin egen ficka i stället för att smutsa ner ett rent dike.

Lena Andersson och Carina Thuresson: För deras ideella samhällsinsats.

För med eget arbete skapat ett tillskott av syreflöde i Mellansjön. Detta arbete har resulterat i att sjön inte växer igen utan lever i högsta grad.

Anette & Peter Glännerud: Genom ideellt arbete hållit landskapet öppet mellan byvägen och älven i Forsgärdet och på så sätt upprätthållit en mycket värdefull miljö för både människor och djur.

Gunnar Östberg: För att under många år arbetat ideellt för att åter öppna upp odlingslandskapet mellan Österfors och älven. Han har således under många år på egen hand återskapat en mycket värdefull miljö för både människor och djur.

Ingrid Fallgren och Kristin Pettersson: För deras oegennyttiga, ideella och viktiga värv, att fostra våra barn till hänsynstagande och naturmedvetna samhällsmedborgare.

Tusenskogen: För deras oegennyttiga, ideella och viktiga värv, att fostra våra barn till hänsynstagande och naturmedvetna samhällsmedborgare.

För fin pedagogisk insats för att öka förståelsen för artbevarande i största allmänhet.

För att de visar ett stort engagemang och når många människor.

Vänder sig till stora grupper barn och ungdomar och bidrar till att miljötänkandet på ett naturligt sätt får stor spridning.

Britta och Bror Wallbom: För deras insats att berika Gagnefsnaturen.

Djuråsskolans fritidshem: En uppmuntran till verksamheten som bedrivs för att väcka barnens nyfikenhet för miljön.

Sigvard Sternljung: För hans stora engagemang och ideella arbete med biotopvårdande insatser för bland annat flodpärlmusslans fortlevnad.

Klass 5 B, Mockfjärdsskolan: För deras initiativ och genomförande av städningen av ravinen som går mellan vägen Jugasåkern och älven.

John Mattsson: För hans förmåga att med sin kraft och pondus genomföra projekt och uppsatta mål för friluftsliv och naturvård i Gagnef.

Göran Gustafsson: För hans hängivna och ideella arbete med fiske-/vattenvård och fritidsrekreation inom Floda-Björbo fiskevårdsområde.

Peter Eriksson: För arbetet med att lära barn/ungdomar att inse hur viktigt vilt- och naturvård är för att vi ska få en stor artrikedom inom Gagnef.

Mockfjärds Intresseförening: För utfört restaureringsarbete av Tanså Hytta 1995.

Skogsnissarna/dagbarnvårdare Kyrkbyn: För arbetet att lära barnen värna om natur/miljö.

Mockfjärdsskolans låg- o mellanstadiet: För att de avstått att använda engångsmuggar/tallrikar under ombyggnaden av skolans kök.

Greta Warg / Ralf Mååg: För ”levande fäbod” och för landskapsvården.

Peter Eriksson / M Gustav Eriksson: För arbetet att återskapa stam av frilevande fältfågel.

Pelle Florell: För stort engagemang för att få till stånd naturreservat i kommunen.

Dala-Floda Intresseförening: För lovvärt arbete med ”öppet landskap”.

Stockgropens fäbodeägare: För arbetet att hålla fäbodlandskapet öppet.

Badkommittén i Bäsna: För bevarandet av Hemtjärn med dess strandområde som ”miljöoas”.

Kyrkskolan: Pengar till en varmkompost som en del av skolans miljöarbete.