Cisterner

Installation eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet.

Informationsplikten gäller för cistern som rymmer mer än en kubikmeter ovan eller i mark samt tillhörande rörledningar och slangledningar. Informationsplikten gäller även för hantering av mer än 150 liter inom vattenskyddsområde.

Tillstånd

Tillstånd krävs i vissa fall för att hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. För med information kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt.

Återkommande kontroll

Kontroller av cisterner och rörledningar är viktiga ur både miljö- och försäkringssynpunkt. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor finns krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner och anslutna rörledningar.

En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och därefter ska återkommande kontroller genomföras. Hur ofta de återkommande kontrollerna genomförs är reglerat i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras. 

Kontrollen av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen görs. Kopia på den utförda kontrollen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner placerade inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler, bland annat att:

  • Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
  • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga.
  • Cisterner ska ha en väl synlig skylt med texten ”Vattenskyddsområde” samt information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

Cisterner som tas ur bruk

För cistern som inte längre används och som ska tas ur bruk ska du skriftligen informera miljö- och byggnadsnämnden. Informationen skickas in genom att fylla i blanketten om borttagande av cistern (nedan). Som bilagor till blanketten skickas kopior på intyg från sanering, samt skrotning.

När en cistern tas ur bruk ska den saneras, det vill säga tömmas på olja, rengöras och helst tas bort från platsen. Arbetet ska utföras av ackrediterat företag. För att förhindra att cisternen av misstag fylls med exempelvis eldningsolja ska påfyllningsledningar och avluftningsrör tas bort eller plomberas. När det finns risk för sättningsskador eller om det innebär stora svårigheter att avlägsna markförlagd cistern kan alternativet vara att den sanerade cisternen fylls med sand och lämnas kvar i marken.

Nivåmätaren kan innehålla kvicksilver vilket klassar den som farligt avfall och ska inlämnas till lämplig mottagare. Oljerester och slam från rengöringen ska även det omhändertas som farligt avfall. Sanerad cisternen inlämnas för återvinning på auktoriserat skrotföretag.

Om du gräver bort en markförlagd cistern behöver du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Observera att du måste kontakta miljö- och byggnadsnämnden om du upptäcker en förorening.

Vid misstanke om att mark- eller vattenområde blivit förorenat

Vid misstanke om att cisternen läckt eller att spill skett som kan ha förorenat ett mark- eller vattenområde ska kommunens miljö- och tillsynsnämnd informeras omedelbart.

Den som äger en cistern för lagring av brandfarlig vätska är ansvarig för att hantering och kontroll av anläggningen sker på rätt sätt.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se