Cisterner

Det finns en informationsplikt till miljö- och byggnadsnämnden för cisterner (och/eller lösa behållare i vattenskyddsområde) eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja. Informationen ska vara skriftlig och skickas in minst fyra veckor innan hanteringen påbörjas. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner också kontrolleras regelbundet.

Informationsplikten gäller för cistern som rymmer mer än en kubikmeter ovan eller i mark samt tillhörande rörledningar och slangledningar. Informationsplikten gäller även för hantering av mer än 150 liter inom vattenskyddsområde.

Återkommande kontroll

Kontroller av cisterner och rörledningar är viktiga ur både miljö- och försäkringssynpunkt. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor finns krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner och anslutna rörledningar.

En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och därefter ska återkommande kontroller genomföras. Hur ofta de återkommande kontrollerna genomförs är reglerat i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras. 

Kontrollen av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen görs. Kopia på den utförda kontrollen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner placerade inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler, bland annat att:

  • Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd.
  • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga.
  • Cisterner ska ha en väl synlig skylt med texten ”Vattenskyddsområde” samt information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

Om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde, kontakta oss!

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska ett intyg från den ackrediterade firman som utfört tömningen och rengöringen av cisternen skickas till kommunens miljö- och tillsynsnämnd. Cisternen bör i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsröret och avluftningsledningen tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag.

Vid misstanke om att mark- eller vattenområde blivit förorenat

Vid misstanke om att cisternen läckt eller att spill skett som kan ha förorenat ett mark- eller vattenområde ska miljö- och byggnadsnämnden informeras omedelbart.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se