Förskola

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn mellan 1- 5 år och är en egen skolform som ingår i skolväsendet och utgör första steget i utbildnings-systemet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och vara ett komplement till hemmet. Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och lärande och ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. 

Vad är förskola idag?

Förskolans kvalité är betydelsefull för barns utveckling och lärande. Allt fler barn går i förskolan under en allt längre period av sitt liv. Barndomen pågår i förskolan idag. 95 procent av tre- till femåringar är inskrivna i förskolan.

Det pedagogiska uppdraget har stärkts genom att läroplanen har förtydligats med nya mål för barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har förskollärares pedagogiska ansvar tydliggjorts och nya avsnitt för rektors ansvar samt för uppföljning, utvärdering och utveckling har tillkommit.

Den 1 juli 2011 började den nya skollagen och förändringarna i förskolans läroplan att gälla. Förskolan blev en integrerad del av skolväsendet i syfte att befästa förskolans ställning, som den första delen i utbildningssystemet samt för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet. Detta innebär att flera av de skolformsövergripande bestämmelserna i skollagens inledande kapitel kommer att gälla även förskolan, bland annat övergripande mål för utbildningen.

All utbildning ska vila på vetenskaplig grund säger skollagen. Det gäller även utvärderingsmetoderna. Förskollärarna har ett särskilt ansvar för att utvärderingen sker i enlighet med det som krävs. Det särskilda ansvaret är utifrån förskollärarens utbildning. 

Kontakt

Förskoleschef

Johanna Ädel
0241-151 84
johanna.adel@gagnef.se

Skoladministratör

Anita Norelius
0241-154 00
anita.norelius@gagnef.se