Dödsfall och begravning

Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Finns inte någon fast egendom eller tomträtt i boet och tillgångar saknas eller att tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras.

En dödsboanmälan bör upprättas inom två månader efter dödsfallet. Ansökan om dödsboanmälan görs till socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt. Socialtjänsten gör då en dödsboanmälan som överlämnas till Skattemyndigheten för registrering.

Vad ska vara uppfyllt för att en dödsboanmälan ska kunna göras?

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningskostnad samt andra kostnader i samband med dödsfallet är betalda. Till dessa kostnader räknas sista hyran samt urstädning av bostaden (gäller endast ensamstående).

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Dödsboets tillgångar ska därför vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. Avvakta därför med alla räkningar till dess socialtjänsten utrett huruvida dödsboanmälan kan göras eller inte. Glöm inte att stoppa eventuella autogireringar från bankkonto.

Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.

Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

När dödsboanmälan är gjord

När dödsboanmälan registrerats hos Skatteverket skickas denna hem till dödsboet. Dödsbodelägarna meddelar fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skickar in kopia av registrerad dödsboanmälan till fordringsägarna. 

Begravningskostnad

Dödsboet kan efter särskild prövning vara berättigat till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap § 1 SoL (Socialtjänstlagen) till hela eller delar av begravningskostnaden och i regel inte högre än ett halvt basbelopp. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi per dödsdagen för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör utgå eller inte. Efterlevande make/maka/sambo har ett ekonomiskt ansvar även efter dödsfall, vilket innebär att efterlevande make/maka/sambo kan vara underhållsskyldig gentemot den avlidne när det gäller begravningskostnader.

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Bistånd utgår till mellanskillnaden mellan maxbeloppet för begravningskostnaden (halvt basbelopp) och tillgångarna vid dödsdagen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, tex obetald hyra, el, telefon eller liknande.

Det beviljade biståndet bör räcka till en värdig begravning. Det står dödsboet fritt att inom beviljat bistånd välja vad som ska ingå i begravningen. I beloppet ingår gravsten eller liknande efter dödsboets eget val.

De kostnader som kan anses vara godtagbara vid en begravning är:

  • Begravningskostnader enligt faktura inklusive kista/urna
  • Enklare förtäring i samband med begravningen
  • Gravsten/gravyr på befintlig gravsten

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Handläggare
Anna Sjöselius
Telefon: 0241-153 93
E-post: anna.sjoselius@gagnef.se