Naturreservat och andra naturvärden

I Gagnefs kommun finns ett större antal områden med höga naturvärden, som är särskilt viktiga för naturvård och friluftsliv. Totalt finns ett tjugotal naturreservat inom Gagnefs kommun, varav drygt hälften utgör Natura 2000-områden.  

Många andra av områdena med särskilt höga värden utgörs av älvlandskap och en mindre del av sjöar och vattendrag. Gagnefs kommun är mycket rik på sjöar och vattendrag. Det finns 130 skogssjöar på över 1 hektar, ungefär 40 så kallade lokor, som är små istidssjöar utan vare sig in- eller utlopp, samt 5 sjöar i jordbruksbygden. 

Sjöarna och vattendragen i kommunen utgör en stor tillgång för rekreation och friluftsliv och nyttjas flitigt för bad, fiske och båtsport.

Vissa sjöar, som Tansen, Gimmen, Flosjön, Stora och Lilla Lövsjön, Tryssjön, Bästen, Tyren, Närsen m.fl., har vatten av mycket hög kvalitet. Även vattnet i sjöarna i Fännåns vattensystem är av god kvalitet. Nästan hela kommunen avvattnas genom Dalälven, som med sina östra och västra delar sammanstrålar i Djurås.

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se