Kommunfullmäktiges övergripande mål, strategiska insatser samt styrelse och nämnders uppfyllande mål 2024 – 2027

Övergripande mål

I Gagnefs kommun finns tryggheten

Uppfyllande mål – Styrelse och nämnder

I Gagnefs kommun finns öppenhet, tolerans och nyfikenhet inför nya människor

Uppfyllande mål – Styrelse och nämnder

Det digitala samhället är en självklarhet samtidigt som basservice finns på nära håll

Uppfyllande mål – Styrelse och nämnder

I Gagnefs kommun uppmuntras nytänkande och entreprenörskap

Uppfyllande mål – Styrelse och nämnder

I Gagnefs kommun främjas allas möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning utifrån den enskildes förmågor

Uppfyllande mål – Styrelse och nämnder

Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun där det är enkelt att vara miljövänlig

Uppfyllande mål – Styrelse och nämnder

Strategiska insatser

I Gagnefs kommun finns närhet till övriga världen och infrastrukturen är väl utbyggd och binder samman kommundelarna

I Gagnefs kommun är det lätt att hitta bostadsformer anpassad efter behov och önskemål för alla åldrar och i livets alla skeden

I Gagnefs kommun finns ett aktivt och nyskapande kultur- och fritidsliv