Kommunfullmäktiges övergripande mål

Texten Gagnef Mötesplats mitt i Dalarna med kurbitsliknande mönster

1. Invånar–brukarperspektiv

 • I Gagnefs kommun kan man bo, leva och verka tryggt och säkert dygnets alla timmar – överallt.
 • I Gagnefs kommun lever invånarna ett oberoende och självständigt liv där individens egna resurser tas till vara. Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov.
 • Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig och jämlik där det är enkelt att ta del av kommunens tjänster.
 • I Gagnefs kommun är förutsättningarna goda för lärande i livets alla skeden.

2. Medarbetarperspektiv

 • I Gagnefs kommun samverkar medarbetarna över förvaltningsgränserna och känner arbetsglädje och delaktighet.

3. Ekonomiskt perspektiv

 • I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

4. Utvecklingsperspektiv

 • I Gagnefs kommun finns trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer.
 • I Gagnefs kommun uppmuntras nytänkande, entreprenörskap och främjas allas möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning.
 • Gagnefs kommun är en professionell samarbets- och samverkanspartner som ser möjligheter före hinder.
 • Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun där det är enkelt att vara miljövänligt.

5. Finansiellt perspektiv

 • Kommunen ska varje år uppnå ett överskott på 2% räknat som andel av ”summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning” inklusive eventuell balanskravsutjämning.
 • Kommunen ska uppnå positivt eget kapital inklusive pensionsförpliktelser senast 2024.
 • Kommunkoncerners låneskuld per invånare får inte överstiga 60 tkr under perioden fram till 2024 och ska vara under 45 tkr per invånare år 2024.
 • Kommunkoncernens soliditet exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 20 procent under perioden fram till 2024 och ska var över 27 procent år 2024

Kontakt

Avdelningschef Ledning och Administration
Katharina Mansfeld
Telefon: 0241 – 153 34
E-post: katharina.mansfeld@gagnef.se