Störningar från sällskapsdjur

Klagomål om störningar från sällskapsdjur hanteras av miljö- och byggnadsnämnden. Vanliga klagomål är på människor som inte plockar upp efter sina hundar och om hundar som skäller och stör. Klagomålen på katter gäller nästan alltid lösspringande katter i tätbebyggda områden, som förorenar på olämpliga ställen. Ibland smiter de även in i bostäder genom tillfälligt öppna dörrar och där smutsar ner eller orsakar allergiska besvär för människor som inte tål pälsdjur.

Vill du lämna in ett klagomål, läs mer på Störningar och klagomål

Vad säger lagen?

Här regleras djurägarens ansvar. Enligt 1 § i lagen om tillsyn över katter och hundar ska ”hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.” I 2 § står: ”Den som äger en hund eller en katt ska låta märka sitt djur så att det kan identifieras. Märkningen ska vara bestående.” Kravet på märkning gäller alltså både hundar och katter.

Hund, katt och häst

14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 15, 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.

15 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats, på de platser som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats samt inom sammanhållen bebyggelse. När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

16 § Katter, som vistas lösa på offentlig plats eller därmed jämställda områden enligt 3 §, skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

17 § Fasta föroreningar efter hundar och katter skall plockas upp på/invid gång- och cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts, samt motionsspår.

När man läser lagtexterna är det lätt att tro att man har lagen på sin sida om man blir störd av grannens katt, men så är oftast inte fallet.

Djurägaren har ett ansvar att sköta sin katt så att olägenhet inte uppstår, men olägenhet i lagens mening kräver en mycket allvarlig störning. Sedan år 2002 finns det en prejudicerande dom som säger: ”I ett villaområde är det inte ovanligt att folk har katter och katterna får vistas ute. Tåligheten när det gäller katter enligt rättspraxis är att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat. Ifråga om katter som tränger in i fastighetsägarens hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem. Även i övrigt får fastighetsägaren själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter.”

Enligt domstolspraxis är det alltså helt normalt för ett hushåll att ha några katter, och att dessa får röra sig fritt i omgivningen. Att katter passerar eller förorenar andras fastigheter bedöms inte utgöra en olägenhet, inte ens om du är allergisk mot katter.

De prejudikat som finns visar att den som vill fredas för katter har ett ansvar att själv ordna med det. Man får absolut inte lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i tjänst 2024)
0241-155 41

miljo.byggnads@gagnef.se