Störningar från sällskapsdjur

Det kommer ofta in klagomål till miljö- och byggförvaltningen om störningar från sällskapsdjur. Det handlar bland annat om klagomål på människor som inte plockar upp efter sina hundar och om hundar som skäller och stör. Klagomålen på katter gäller nästan alltid lösspringande katter i tätbebyggda områden, som förorenar på olämpliga ställen. Ibland smiter de även in i bostäder genom tillfälligt öppna dörrar och där smutsar ner eller orsakar allergiska besvär för människor som inte tål pälsdjur.

Vad säger lagen?

Djurskyddslagen (1988:534) 

Djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande (gäller djurägare och djurskötare.) Observera att man kan betraktas som djurhållare så fort man börjat mata en katt och är då skyldig att se till att katten fullt ut sköts i enlighet med djurskyddslagen. Kommunen är inte tillsynsmyndighet när det gäller djurskyddslagen. Är man orolig för att ett djur inte behandlas väl ska man kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Se länk i högerspalten. 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 36 §

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Lagen om tillsyn över hund och katt (2007:1150)

Här regleras djurägarens ansvar. Det är polisen som är tillsynsmyndighet enligt denna lag. Enligt 1 § i lagen om tillsyn över katter och hundar ska ”hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”

I 8 § (2007:1150) lag om tillsyn över hundar och katter anges: ”Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite.” 

Kommunens ordningsföreskrifter

Hund, katt och häst

14 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 15, 17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.

15 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats, på de platser som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats samt inom sammanhållen bebyggelse. När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

16 § Katter, som vistas lösa på offentlig plats eller därmed jämställda områden enligt 3 §, skall den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

17 § Fasta föroreningar efter hundar och katter skall plockas upp på/invid gång- och cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts, samt motionsspår.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Se länk i högerspalten. 

Klagomål på katter

När man läser lagtexterna är det lätt att tro att man har lagen på sin sida om man blir störd av grannens katt, men så är oftast inte fallet.

Djurägaren har ett ansvar att sköta sin katt så att olägenhet inte uppstår, men olägenhet i lagens mening kräver en mycket allvarlig störning. Sedan år 2002 finns det en prejudicerande dom som säger: “I ett villaområde är det inte ovanligt att folk har katter och katterna får vistas ute. Tåligheten när det gäller katter enligt rättspraxis är att en familj kan ha upp till några stycken katter. Att dessa har möjlighet att röra sig fritt utomhus är också accepterat. Att katterna vistas såväl på ägarens som på andra fastigheter är också accepterat. Ifråga om katter som tränger in i fastighetsägarens hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla fönster och dörrar stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem. Även i övrigt får fastighetsägaren själv överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter.”

Enligt domstolspraxis är det alltså helt normalt för ett hushåll att ha några katter, och att dessa får röra sig fritt i omgivningen. Att katter passerar eller förorenar andras fastigheter bedöms inte utgöra en olägenhet, inte ens om du är allergisk mot katter.

De prejudikat som finns visar att den som vill fredas för katter har ett ansvar att själv ordna med det. Man får absolut inte lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson
Telefon: 0241-155 41

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se