Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd för detta.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedel:

 • Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt¬delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Biocid:

 • Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Tillstånd måste sökas innan spridning av växtskyddsmedel på följande platser:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • mycket genomsläppliga ytor
 • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in (minst 4 veckor innan spridning). Påbörja inte spridningen förrän du fått ditt beslut. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Blankett för ansökan hittar du till höger på denna sida.

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Anmälan krävs för spridning på:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter
 • banvall
 • övriga områden där allmänheten får färdas fritt och som är större än 1000 m2 (åkermark undantaget)

Anmälan ska lämnas in i god tid (minst 4 veckor innan spridning). Anmälan ska göras av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Använd samma blankett som för ansökan till höger. 

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridningen av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Prata med en miljöinspektör om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

Biocidprodukter

För biocidprodukter finns normalt inga restriktioner som kräver tillstånd eller anmälan hos miljöskyddsnämnden. Naturvårdsverket kan utförda regler som gäller för yrkesmässig användning. Den som använder en biocidprodukt ska följa informationen på förpackningen. En biocidprodukt får inte användas på annat sätt än som anges på förpackningen såvida inte Kemikalieinspektionen meddelat dispenser.

Biocidprodukter är kopplade till behörighetsklasser. Klass 1 är för yrkesmässig användning och kräver användningstillstånd, prövningen sker hos Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket. Klass 2 produkter är endast för yrkesmässig användning. Klass 3 produkter får användas av var och en.

Den som yrkesmässigt använder en biocidprodukt ska genom att kombinera fysikaliska, biologiska, kemiska eller andra metoder på lämpligt sätt begränsa användningen till det som är absolut nödvändigt.

Se länk för mer information från Naturvårdsverket

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se