Revisionen

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De är ett av fullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt. Revisionen granskar kommunstyrelsens och nämnders verksamhet och ekonomiska redovisningar. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen

Revisionens rapporter

Varje år granskar revisorerna kommunens årsredovisning. Dessutom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan komma att justeras på grund av någon särskild händelse. Resultatet av de granskningar som genomförts av kommunens revisorer presenteras i revisionsrapporter. 

Revisionens ledamöter

Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer. Kommunrevisionen är inte en nämnd utan varje revisor utför sitt uppdrag självständigt. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga biträden från en revisionsbyrå som utför det praktiska revisionsarbetet.

Revisorer för Gagnefs kommun  2023-2026