Stormyrberget

Hällmarkstallskog som övergår i en blockig sluttning

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt Stormyran. En liten bäck rinner nedanför sluttningen och genom Stormyran.  

Skogen i östsluttningen består av en välväxt granskog. Det finns mycket död ved på marken och många döda, stående träd, s k torrakor. Här växer också ovanligt mycket lövträd, såsom grova sälgar, rönnar och aspar. Delar av området har ett bra klimat för hänglavar såsom garnlav, skägglav och violettgrå tagellav. Dessa kräver hög luftfuktighet och en skog som ej är påverkad av modernt skogsbruk.

Ovanför branten är det hällmarkstallskog. Man kan hitta spår efter att skogen brunnit i form av så kallade brandljud på tall som uppstår när branden skadat barken och trädet försöker valla över skadan, och detta upprepas flera gånger.

Myren är opåverkad av dikning, vilket annars är vanligt med de flesta myrar. Den består till största delen av en välvd mosse. Här finns en artrik flora med många starrarter, bland annat flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, dystarr och trådstarr. Man kan även hitta blåtåtel, ängsull, blodrot och slåtterblomma.

Tidigare kulturpåverkan syns i form av spår efter kolmilor. Det finns även en ruin efter en kolarkoja i området.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 51 ha
Service: Strövstig
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Mer information

Reservatsbeslut (med föreskrifter) och skötselplan

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se