Enkelt avhjälpta hinder

Det finns krav på att publika miljöer ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det rör sig om att med små medel avhjälpa de hinder som finns för tillgängligheten. Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts.

Vad säger lagen?

Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i Plan och bygglagen preciseras och konkretiseras i Boverkets föreskrifter, HIN. Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Det innebär att det i varje enskilt fall ska göras en bedömning av om det är rimligt att åtgärda ett hinder. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att avhjälpa ett hinder.

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg,
 • höga trösklar,
 • avsaknad av ledstänger,
 • tunga dörrar,
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade,
 • dålig belysning,
 • dålig ljudmiljö,
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering,
 • bristande utformning av orienterande skyltning,
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner,
 • bristfällig skyltning, eller
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

I de flesta fall är det byggnadens ägare som avhjälper hindret, men det kan i ibland vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Hur ansvarsfördelningen mellan en ägare, hyresgäst eller verksamhetsutövare ser ut behöver klargöras i varje enskilt fall. Börja dock alltid med att kontakta byggnadens ägare.

Reglerna om enkelt avhjälpta hinder gäller till lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. En allmän plats är väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Om det inte regleras i en detaljplan så är det aldrig fråga om en allmän plats.

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd ska utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Det är du som privatperson, företagare eller nämnden själv som kan starta ett tillsynsärende. Miljö- och byggnadsnämnden är då skyldig att ta upp ärendet för prövning.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se