Enkelt avhjälpta hinder

Det finns krav på att publika miljöer ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det rör sig om att med små medel avhjälpa de hinder som finns för tillgängligheten. Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts.

Vad säger lagen?

Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Kraven preciseras i Boverkets föreskrifter

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

Vem ansvarar för att avhjälpa ett enkelt avhjälpt hinder?

Vad är en publik lokal och en allmän plats?

Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se