Djurås tätort

En FÖP anger rekommendationer och mål för hur mark- och vattenområden kan användas, bevaras och utvecklas i framtiden. En FÖP är inte juridiskt bindande men anger den politiska viljeinriktningen för kommunen.

Samrådet skedde under hösten 2021 och efter det har kommunen bearbetat alla inkomna synpunkter och ställt ut en reviderad planhandling (granskningshandling) under sommaren 2023. Syftet med både samrådet och granskningen är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Den 2 oktober 2023 så antogs FÖP Djurås av kommunfullmäktige. Protokollet anslogs den 10 oktober och följande tre veckor kan planen överklagas. Den 1 november vann planen laga kraft.

Webbsidan är upplagd enligt följande struktur

Strukturbeskrivning

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se