Esttjärns miljötillstånd


Lokalt anpassade åtgärdsförslag för Esttjärn tas fram

Kommunen har anlitat Hushållningssällskapet för att ta fram förslag på åtgärder för att minska tillförseln av fosfor till Esttjärn. Arbetet utförs med statliga bidrag och ska vara klart till sommaren 2024. Uppdraget gäller fosfortillförseln från omgivande mark, vilket måste åtgärdas först, innan det kan bli aktuellt att åtgärda sjöns sediment. Det handlar om vad vi kan göra mer, utöver att lagar och regler följs.

Åtgärdsförslagen ska vara lokalt anpassade, praktiskt genomförbara samt möjliga att finansiera och långsiktigt förvalta. Dialogen med berörda parter, såsom markägare, lantbrukare och djurhållare, är central och kommer att ske genom direktkontakt och platsbesök.

Vi vill även ge en allmän möjlighet att komma med konkreta, konstruktiva förslag. Förslag skickas skriftligt senast 2023-12-31 till registrator@gagnef.se. Inskickade förslag kommer att diarieföras hos kommunen och blir allmän handling. Förslagen skickas vidare till anlitad konsult som beaktar dom i utredningen, men det är inte säkert att du kommer att få respons på ditt förslag.

Med detta arbete hoppas vi komma ytterligare ett steg på vägen med det långsiktiga arbetet att få Esttjärn att bli en friskare sjö.


Den bedömning som gjorts av Esttjärns miljötillstånd visar att sjön har problem med övergödning. Det betyder att sjön har en för hög mängd näringsämnen (fosfor, kväve) och alger i vattnet jämfört med om sjön vore opåverkad eller lite påverkad.

Ett överskott av näringsämnen är nära förknippat med ökad mänsklig påverkan, från såväl pågående som historiska verksamheter och bebyggelse. Enligt de undersökningar som gjorts läcker sedimenten mycket näringsämnen (internbelastning) vilket betyder att det runnit ut mycket näring till sjön historiskt.

Den nuvarande belastningen av näringsämnen från omgivande mark (externbelastning) är dock också hög. Mätningar har gjorts i ett inlopp i södra delen av sjön och drygt 60 % av belastningen från omgivande mark kommer enligt beräkningarna därifrån. Vattnet som mynnar i bäcken har en hög andel löst fosfor vilket indikerar påverkan från exempelvis avlopp eller djurfekalier.

Genomförda åtgärder

Kommunens miljöinspektörer har genomfört miljöskyddstillsyn av jordbruk och avlopp.

VA-bolaget som ansvarar för ledningsnätet har under 2021 gjort en inspektion av rören i området kring Västtjärna samt åtgärdat en del av ledningarna som var i dåligt skick.

Kommunen har haft miljöskyddstillsyn av jordbruket. Av kontrollrapporten framgår att de har tillräcklig lagringskapacitet för gödseln, tillräckliga spridningsarealer samt följer de regler som finns avseende skyddsavstånd, stukalagring och har en godtagbar egenkontroll vid hantering av pressvatten från plansilon. Utöver att följa regelverket tas extra hänsyn för att minska näringsämnesbelastningen.

Vägen framåt

För att vattenkvalitén ska förbättras och förbli god även framöver behöver man minska mängden näring som rinner till sjön från omgivande mark. Därefter kan arbetet med att åtgärda sedimentet påbörjas. Annars är risken stor att sjöbotten fylls på med nytt näringsrikt sediment och att läckaget kommer tillbaka i framtiden.

Genomförda utredningar visar fördelningen mellan intern och extern belastning samt ger konkreta åtgärdsrekommendationer mot internbelastningen, medan åtgärdsförslagen mot externbelastningen är generella. Nästa steg är därför att anpassa råden till de lokala förutsättningarna.

För att komma vidare föreslås att med hjälp av expertis ta fram lokalt anpassade förslag på effektiva åtgärder för att minska externbelastning av fosfor till Esttjärn samt bedöma vilka åtgärder som är praktiskt genomförbara, möjliga att finansiera och hur de bör förvaltas. I utredningen ska bl.a. ingå att bedöma om en anläggning för fosforrening är lämplig vid den bäck som mynnar i sjöns södra del. Kommunen kommer även att ha fortsatt tillsyn av avlopp, jordbruk och djurhållning.

Läs mer utförligt om vad som gjorts och vägen framåt i rapporterna nedan!

Rapporten ”Esttjärns miljötillstånd, sammanfattning av resultat och vägen framåt” är en lättläst sammanfattning av resultaten från ”Undersökning av läckagebenägen fosfor i Edstjärnen och Nässjön” samt ”Modellering av vattenkvalitet i Edstjärnen: åtgärdsrekommendationer för minskad övergödning” (se länkar). I sammanfattningen finns även en plan för åtgärdsarbetet framåt som utarbetats gemensamt av Gagnefs kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas Län. 

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljöinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se