Kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns främst framdraget i verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Det är Kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser.

Fastighet inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses till exempel alltid ha behov av vatten och avlopp.

Nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkänns inte inom verksamhetsområdet. Försörjningen skall ske via den kommunala VA-anläggningen. Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och avloppsförsörjningen. 

Fastighet utanför ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde i allmänhet måste anlägga enskilt avlopp och dricksvattenbrunn.

Det kan gå att få kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde. Förutsättningen är att anslutning är VA-tekniskt möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta ledningar och eventuella VA-installationer som behövs från den befintliga kommunal huvudledning. Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan behövas för ledningsdragning om den går över andra fastigheter.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

DVAAB
Kundservice
Telefon: 020-200 210
E-post: info@dvaab.se