Samråd av detaljplan för Älvbyn i Bäsna

Gagnefs kommun erbjuder allmänheten möjlighet att granska detaljplan för Älvbyn i Bäsna under perioden 3 juli – 11 september 2024.

En illustration med flera utritade hus

Planförslaget syftar till att tillskapa nya bostäder i Bäsna. Kommunen har för närvarade inga lediga tomter i Bäsna samtidigt som det finns stor efterfrågan på byggbar mark i tätorten. Planområdet är i kommunens LIS-plan utpekat som ett framtida bebyggelseområde för bostäder.

Har du inte möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt kan du lämna dem skriftligen till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef eller via e-post registrator@gagnef.se.

Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larsson
0241-151 00
registrator@gagnef.se