Lantbruk och djurhållning

Du som har jordbruk eller djurhållning har ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten.

I Gagnefs kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken

Gödsel

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödslet som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Att använda kemikalier och bekämpningsmedel

Inom jordbruket används ett stort antal kemikalier både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för hantering av bekämpningsmedel. Läs mer på webbsidan om VSO och om bekämpningsmedel.

Krav då du använder oljecistern

Om du har en cistern över 1 kubikmeter (m3) ska den kontrolleras regelbundet av ett kontrollföretag. När du ska installera en ny cistern anmäler du det till miljö- och byggnadsnämnden. läs mer om regler för cisterner.

Hantering av döda djur

Kadaver från djur som människor har hand om ska tas om hand på ett säkert sätt – dels för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika besvär för omgivningen. Döda produktionsdjur, som till exempel kor, grisar, får, och fjäderfä, får inte flyttas på något annat sätt än genom att Svensk lantbrukstjänst hämtar dem.

Det finns ett undantag för hästar och större sällskapsdjur. De får grävas ner efter anvisningar från miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om detta på sidan om nedgrävning av djur.

Förvaring och hantering av avfall

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponi. Du får inte ta hand om ditt avfall själv utan det ska lämnas till en godkänd mottagare. Läs mer på sidan om avfallsregler.

Ensilageplast ska återvinnas

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast. Svepretur hanterar återvinning av ensilageplast och ordnar speciella uppsamlingsplatser.

Till svepretur.se

Anmäl djurenheter enligt miljöbalken

Om du planerar att hålla över 100 så kallade djurenheter måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan, till exempel är en häst en djurenhet medan en höna är en hundradels djurenhet. Mer uppgifter om vilka djurenheter olika djurslag motsvarar finns i Miljöprövningsförordningen.

Läs miljöprövningsförordningen (2013:251) här

Tillstånd krävs till exempel om du har mer än 400 djurenheter

För anläggning för en stadigvarande hållning över 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs även för anläggning för en djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för växande grisar tyngre än 30 kilogram eller mer än 750 platser för suggor.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält

Vad tillsynen inriktas på vid besöket är beroende av vilken verksamhet som utövas, tidigare erfarenhet av verksamheten och om det pågår något tillsynsprojekt i kommunen, länet eller nationellt. Sådant som till exempel kan kontrolleras är hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras, hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och din egenkontroll. 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler kräver av lantbrukare att de ska ha kunskap om vad som behövs för att skydda miljö och människor och kunna visa att lagar och regler följs. Den teknik och de produkter som ger minsta möjliga skador ska användas. Risken för att en åtgärd kan medföra störningar ska vara tillräcklig för att åtgärder ska vidtas för att förhindra att risken uppstår.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att den som har ett lantbruk själv ska kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska miljöpåverkan från verksamheten följas upp. Särskilda krav om kontroll finns för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, till exempel att:

 • Fortlöpande och systematiskt bedöma risker från miljö- och hälsosynpunkt
 • Ha en särskild plan för kontroll av utrustning
 • Upprätta en förteckning över kemiska ämnen och produkter som används i verksamheten

Exempel på vad som kan kontrolleras vid miljötillsyn:

 • Gödsel (gödselanläggning, tillräcklig spridningsareal)
 • Bekämpningsmedel (behörighet, journalföring)
 • Cisterner med diesel/eldningsolja (anmälda, besiktade m.m.)
 • Kemikalier
 • Avfall
 • ABP – Animaliska biprodukter (hantering av döda djur m.m.)

Uppgifter och handlingar som det är bra att ha tillgängliga vid tillsynsbesöket:

 • Djurantal.
 • Storlek på gödselplatta, urinbrunn och flytgödselbrunn.
 • Eventuella stallgödselavtal.
 • Storlek på tillgänglig spridningsareal.
 • Växtodlings- och gödslingsplan och markkarteringsuppgifter.
 • Sprutjournal och behörighetsintyg för bekämpningsmedelsspridning.
 • Avfallsjournal över farligt avfall.
 • Journal över kontroll och service av köldmedieaggregat.

Efter besöket skrivs ett inspektionsprotokoll som skickas till lantbrukaren eller djurhållaren. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning av ärenden.

Även länsstyrelsen arbetar med lantbrukstillsyn. Deras ansvarsområden är bland annat reglerna för djurskydd, foder, vattenverksamhet, naturvård, kulturminnen och jordbrukarstöd.

Hör gärna av dig om du har frågor.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se