Radon

Radon är en radioaktiv gas som näst efter tobaksrökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Några faktorer som påverkar radonhalten är:

  • Mängden markluft som läcker in i huset genom sprickor och andra otätheter i grund, i golv, i väggar eller vid rör- och ledningsgenomföringar.
  • Hur mycket blå lättbetong som finns i byggnaden och var i byggnaden den finns.
  • Hur mycket radon som kan avges från vatten till inomhusluften.
  • Hur effektiv ventilationen är i byggnaden.

Nästan all mark kan innehålla radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Radon i dricksvatten kan framförallt förekomma i vatten från bergborrade brunnar. Gränsvärdet för när dricksvattnet betecknas som otjänligt är 1000 Bq/l. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft när radon avgår från vattnet vid användning och bidrar till att öka radonhalten i luften. 

Nästan all mark kan innehålla radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Radon i dricksvatten kan framförallt förekomma i vatten från bergborrade brunnar. Gränsvärdet för när dricksvattnet betecknas som otjänligt är 1000 Bq/l. Störst risk för hälsoeffekter är vid inandning av radonhaltig luft när radon avgår från vattnet vid användning och bidrar till att öka radonhalten i luften. 

Om radonvärdet i din bostad överskrider riktvärdet bör åtgärder vidtas. Enda sättet upptäcka radon är att mäta. 

Du bör mäta radon igen om

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader – helst tre (ger ett årsmedelvärde). Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Gagnefs kommun har inga mätdosor för mätning. Vill man mäta radonhalten i sin bostad börjar man med att ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som skickar ut mätdosor och sedan analyserar dem. 

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i tjänst 2024)
0241-155 41

miljo.byggnads@gagnef.se