Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Lotterier är reglerade enligt Spellagen. Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommuner kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier. I Gagnefs kommun är det Kultur- och fritidsförvaltningen som fattar beslut, informerar och tar hand om lotteriredovisningar av registreringslotterier.

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning. Läs mer om vad som gäller i Spellagen.

En registrering för lotteriverksamhet gäller under fem år. Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Ansökan

Ansökan om att bedriva registreringslotterier görs på blankett för utskrift som finns nedan eller hämtas i kommunhuset. Föreningen utser sin kontaktperson som tillsammans med ordförande skriver på ansökan. Ett protokollsutdrag från föreningen ska bifogas där det framgår att det fattats beslut om att söka lotteritillstånd och att en lotteriföreståndare har utsetts inom föreningen. Om föreningens stadgar, verksamhets- och revisionsberättelse samt resultaträkning inte redan finns hos kommunen ska det också bifogas ansökan.

Undertecknad ansökan lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen eller skickas till

Gagnefs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
785 80 Gagnef

Villkor för lotterier inom registreringen

Varuvinster ska värderas till marknadsvärde.
Dragningsprotokoll ska upprättas och sparas under hela registreringstiden.
Registreringslotteriets räkenskaper ska vara skilt från föreningens övriga räkenskaper.
Registreringslotteriet får inte belastas med andra kostnader än de som hör till lotteriet.
Värdet av varuvinst ska upptas till marknadspris. Kan det inte fastställas, får värdet tas upp till inköpspriset. För konsthantverksalster eller skänkt föremål, ska pris fastställas efter värdering av kontrollant eller opartisk sakkunnig.
Vinster som inte utgörs av pengar eller gåvor ska inköpas till konkurrenskraftiga priser. Eventuella rabatter ska redovisas och tillföras lotteriet.
Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre månader efter försäljningstidens slut. Nettobehållningen från lotteriet ska därvid vara överförd till föreningens ordinarie konto.
Försäljningstiden för lotteriet får endast förlängas om det finns särskilda skäl.

Redovisning av lotterier

Föreningen ska genomföra vinstdragningar och redovisa genomförda lotterier tillsammans med den kontrollant som kommunen anlitat. Kontaktuppgifter till kontrollanten finns på registreringsbeslutet. Blankett för redovisningen finns nedan för utskrift eller kan hämtas i kommunhuset.

Kontakt

Kultur – och fritidsförvaltningen

fritid@gagnef.se
0241-151 51