Lotteritillstånd

Lotteri får efter tillstånd anordnas av ideell förening som i sin verksamhet har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet och som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål samt inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta, med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte av någon annan orsak.

Lotterilagen, allmänt

Med lotteri avses en verksamhet där en eller flera deltagare kan erhålla en vinst till högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få och i vilken vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen till följd av lottning, gissning, vadhållning eller liknade förfarande. Tillstånd att anordna lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser. För lotteri skall det finnas en av Gagnefs kommun godkänd lotteriföreståndare. Fritidskontoret utser kontrollant. För ytterligare information finns utdrag ur lotterilagen att ladda ner (pdf, 97 kB)

Ansökan

Ansökan sker på speciell blankett som finns att hämta på hemsidan eller på fritidskontoret. Till ansökan hör även protokollsutdrag från dels beslut att söka lotteritillstånd, dels beslutet om lotteriföreståndare. Dessutom erfordras stadgar, verksamhets- och revisionsberättelse samt resultaträkning om dessa inte redan finns på fritidskontoret.

Redovisning

Inom tre månader efter genomfört lotteri lämnas redovisning till fritidskontoret.

Kontakt

 Föreningskonsulent

Elisabeth Danielsson
elisabeth.dalnielsson@gagnef.se
0241-151 91

Translate »