Detaljplanering

Kommunen reglerar användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i planen ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Kontakt

Samhällsplanerare
Eric Larssom
Telefon: 0241-151 58
E-post: registrator@gagnef.se