Besvärshänvisning

Hur man överklagar

Du kan överklaga beslutet genom att skriva ett överklagande. Ditt överklagande måste ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Överklagandet behöver inte se ut på något särskilt sätt. Gör så här:

 1. Skriv vilket beslut du överklagar och ange ärendets diarienummer, som står på första sidan.
 2. Skriv varför du anser att beslutet ska ändras.
 3. Skriv vilken ändring du vill ha, alltså hur du vill att vi ska besluta.
 4. Skicka med sådant som du anser har betydelse för beslutet men som du inte tidigare skickat in.
 5. Underteckna överklagandet. Om du anlitar ett ombud, till exempel en jurist, kan ombudet underteckna överklagan.
 6. Skriv ditt och verksamhetens namn, organisations- eller personnummer, postadress och telefonnummer och gärna en e-postadress.
 7. Skicka ditt överklagande till följande adress: Miljö- och byggnadsnämnden, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef

Det är Länsstyrelsen i Dalarnas län som ska ta emot överklagandet, men du ska skicka det till miljö- och byggnadsnämnden först.

Vi gör följande

 • Nämnden undersöker först om ditt överklagande har kommit in i tid.
 • Nämnden kan besluta att ändra sitt beslut på det sätt du har begärt.
 • Om nämnden inte ändrar sitt beslut, och om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar nämnden överklagandet vidare till länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen bedömer ditt överklagande.