FÖP Djurås – samrådsredogörelse för Djurås tätort

En samrådsredogörelse är en sammanställning av alla synpunkter som inkom under samråd för översiktsplan 2040 (ÖP 2040) under hösten 2021. Synpunkterna är klippta och redigerade då endast Djurås tätort behandlas i den här samrådsredogörelsen.  De bemötanden som redovisas i detta dokument ligger till grund för de förändringar som gjorts i granskningshandlingarna för fördjupad översiktsplan (FÖP) Djurås.

Alla dokument tillhörande ÖP 2040 finns på kommunens webbplats www.gagnef.se/op2040 här inkluderas den kompletta versionen av samrådsredogörelsen för hela kommunen.

Samrådsredogörelsen för FÖP Djurås finns tillgänglig som dokument – Samrådsredogörelse Djurås
Dokumentet inkluderar även yttranden med tillhörande bemötande vilket inte finns med på denna webbsida.
(Yttranden från myndigheter, föreningar, politiska partier, privatpersoner, m.fl.)

Samrådsförslaget från hösten 2021 för Djurås tätort

Samrådsredogörelsen

De synpunkter som inkom under ÖP 2040 samråd har lett till en del förändringar, justeringar och tillägg i granskningsförslaget FÖP Djurås. Nedan beskrivs där processen fick en förgrening och vi är nu inne i en av flera parallella spår för att bearbeta inkomna synpunkter under samrådet.

Processen börjar med framtagande av översiktsplanen och försätter med fördjupningar för alla åtta tätorter. Efter samrådet beslutades att alla fördjupade planer ska behandlas i nästa steg. Här startar därför flera parallella spår som fortsätter ÖP 2040 arbete.

Under samrådet hösten 2021 inkom omfattande synpunkter på tätortsförslagen vilket gör att FÖP:ar senarelagts för att bearbeta alla synpunkter. För att göra rättvisa till det engagemang och förslag kommunen fått in behövdes det mera tid för att göra justeringar och ändringar i samtliga planer. Här redovisas de främsta revideringar från samrådsförslaget.

 • FÖP Djurås planförslag är endast rekommendationer, inget som är juridiskt bindande.
 • Granskningsversionen av FÖP Djurås blir helt digital och online med en interaktiv karta samt en e-tjänst för att kunna lämna synpunkter. Förutsättningskartor från ÖP 2040 kommer också att kunna väljas.
 • Hänvisningar till ÖP 2040 rekommendationer och mål gällande jordbruksmark, vattenmiljö, bebyggelse, planläggning, teknisk försörjning,
 • FÖP Djurås lyfter fram flertalet olika trafiksituationer som behöver ses över. Alla trafiksituationer ska sammanlagt leda till långsiktigt goda trafikflöden, ökad tillgänglighet och en god trafiksäkerhet.
 • Arbetet med att ta fram utvecklingsområden har inkluderat en avvägning mellan samtliga allmänna intressen. Alla utvecklingsområden i Djurås har placerats med hänsyn till service, skola, ledningar, infrastruktur, m fl. Vid framtagande av planförslaget har avvägningar gjorts för att skapa en balans mellan utveckling och bevarande.
 • Fakta och text noteras i berörda utvecklings- eller bevarandeområden.

Kompletteringar/justeringar till granskningen

 • Nytt avsnitt läggs till med övriga konsekvenser (som ej har betydande miljöpåverkan).
 • Väsentliga vägar för gång- och cykel redovisas som en del av planförslaget.
 • En ny karta för Djurås tätort med relevant text tas fram. Här beskrivs de samlade riskerna ras, skred, översvämning, radon och förorenad mark.
 • Länsstyrelsen Dalarnas lågpunktkartering för Djurås.
 • I granskningsförslag för FÖP Djurås kommer även parametern om upplåtelseformer att behandlas.
 • En karta med MSB översiktliga kartering för Djurås av ras och skred läggs till i granskningsförslaget.
 • Begreppet förtätning kompletteras med ett nytt område samt en karta med möjlig framtida förtätning.
 • Planförslagets karta har borttagna områden, tillagda områden och justeringar i befintliga områden. För mer info se samrådsredogörelsen för Djurås FÖP.
 • Strukturkarta som visar viktiga samband och utvecklingspotential för Djurås tätort tas fram.

Sammanfattning av ändringar i kartan till granskningen

Tillagda områden

 • Bf
 • Bh
 • I
 • J₁
 • L₁ ₃ ₄
 • L/N2₁
 • T₃ ₄ ₈ ₉ ₁₀
 • Z₂

Flertalet utökade områden

 • B₁
 • BhS
 • C
 • J₂
 • Tätortsgränsen

Förtydliganden

 • B/C₁
 • B/C₂
 • C/S
 • N1₃
 • Z₁

Borttaget

Bild av granskningsförslagets plankarta webbkarta

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se