Seveso-anläggningar i Gagnefs kommun

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Seveso-direktivet, som berör verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle.

Verksamheter delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Seveso-anläggningar i Gagnefs kommun

I Gagnefs kommun finns ett företag som klassas i den lägre kravnivån. Via länken ges information om vilka risker som finns med verksamheten, hur du varnas och hur du ska göra vid en eventuell olycka.

Erik Hellkvist Grus – Bergstäkten Grävsbodberget, PDF

Kommunens skyldigheter

Enligt Seveso-direktivet ska kommunen tillhandahålla information till allmänheten från de Seveso-verksamheter som finns i kommunen. Fysisk planering ska göras så att Seveso-verksamheter i möjligaste mån separerar från andra verksamheter.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se