Planprocessen

Översiktsplan

En översiktsplan (ÖP) är en fysisk plan som ska ange de långsiktiga grunddragen i användningen av kommunens mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska ange den politiska viljeinriktningen för kommunens fysiska utveckling. Planen är vägledande och ofta en förutsättning för beslut om fysisk planering. Översiktsplanering är ett instrument för att väga samman olika intressen. Men det är även en process med syftet att i en bred dialog göra olika avvägningar och konsekvensbedömningar för att på så sätt resonera kring vilken samhällsutveckling som önskas.

En översiktsplan ska uppfylla följande krav:

 • Vara konkret och lättillgängligt för samtliga medborgare oavsett om det är företagare, kommunens politiker och tjänstemän eller andra myndigheter.
 • Konsekvenserna av kommunens mark- och vattenanvändning ska kunna utläsas.
 • Ge konkreta råd i detaljplaneärenden och bygglovsärenden.
 • Vara ett välförankrat politiskt dokument.
 • Vara ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.
 • Ha en tydlig utgångspunkt i hållbar utveckling.
 • Låta kommunens medborgare känna igen sig i slutdokumentet.
 • Innefatta en strategisk miljöbedömning (SMB)

Samråd

När en översiktsplan utarbetat och ett planförslag finns framtaget ska detta processa med politiken, kommuninvånare, fritidsboende och en rad myndigheter. Förslaget ska vara föremål för samråd och granskning i form av breda remisser, offentliga möten, it-baserade diskussionsforum mm. Såväl samrådsskedet som utställningsskedet ska vara minst två månader.

Utställning

Efter samrådet bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut för granskning. Kommunen ska kungöra utställningen av planförslaget innan utställningstiden börjar. Alla inkomna synpunkter och bemötanden från kommunen ska sedan sammanställas i en samrådsredogörelse. Efter bearbetning av planförslaget ska detta ställas ut för granskning. Inkomna synpunkter från utställningsskedet samt länsstyrelsens granskningsyttrande och kommunens bemötanden sammanställs i ett särskilt utlåtande.

Antagande

En översiktsplan antas av kommunfullmäktige och beslut om antagande gäller först då beslutet har vunnit laga kraft. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och dess innehåll kan inte överklagas.

Du kan läsa mer om översiktsplaneprocessen på Boverkets webbplats.

Detaljplan och områdesbestämmelser

Grafisk illustration över detaljplansprocessen.
 1. Planuppdrag
  1. Kungörelse
 2. Samråd
  1. Underrättelse
  2. Samrådsredogörelse
 3. Granskning
  1. Granskningsutlåtande
 4. Antagande
 5. Laga kraft

Samråd

När ett planförslag arbetats fram ska förslaget samrådas med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda som är berörda. Alla inkomna synpunkter samt kommunens bedömning av synpunkterna ska sammanställas i en samrådsredogörelse

Granskning

Efter samrådet ska kommunen kungöra planförslaget och låta det granskas under minst tre veckor. Myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda som är berörda kan lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska skriftligen lämnas in under granskningstiden och sammanställas i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens bedömning av inkomna synpunkter. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras.

Antagande

En detaljplan som hanteras med standardförfarande antas av miljö- och byggnadsnämnden. Vid utökat planförfarande eller samordnat planförfarande antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Efter antagandet vidtar laga kraftprövningen innan detaljplanen kan börja att gälla.

Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen på Boverkets webbplats.

Kontakt

Strategisk samhällsplanerare
Kia Visén
0241-25 127
registrator@gagnef.se

Samhällsplanerare
Eric Larsson
0241-151 58
registrator@gagnef.se