Avgift och inkomst

Gagnefs kommun använder maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet och antal placerade barn. Sambo/maka/make som inte är vårdnadshavare till barnet ska även lämna sina inkomster.

Vid beräkning av avgift tas inte någon hänsyn till förändringar föranledda av storhelger, semester, lov eller annan ledighet. Däremot kan avgiften förändras när familjens inkomst minskar eller ökar. Anmäl därför sådana förändringar omgående.

Den nya avgiften börjar gälla månaden efter din ändring. Ny inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Om begärd inkomstuppgift inte kommer in inom föreskriven tid debiteras högsta avgift. 

Fr.o.m. augusti det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften per automatik enligt reglerna för allmän förskola. Alla våra fakturor till privatpersoner går att få som e-faktura, anmälan görs via din internetbank.

Du lämnar inkomstuppgift via e-tjänsten Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola.

För att anmäla via e-tjänsten behöver du en giltig e-legitimation (BankID). Har du inte e-legitimation finns motsvarande blankett för utskrift på vår webbplats Barn och Utbildning.

Avgiftsgrundande inkomster

Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt, föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn. Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiemedel från CSN och underhållsbidrag är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Avgift för 2023. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 54 830 kr/mån.

Förskola/pedagogisk omsorg                         

Antal barn Avgiftstak  Dock högst
Barn 1 3 % 1 645  kr
Barn 2 2 % 1 097  kr
Barn 3 1 % 548 kr

Fritidshem

Antal barn Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 1 097 kr
Barn 2 1 % 548 kr
Barn 3 1 % 548 kr

Avgiften betalas under 12 månader per år. Barn 4 eller fler: Avgiftsfritt

Translate »