Avgift och inkomst

Gagnefs kommun använder maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet och antal placerade barn. Sambo/maka/make som inte är vårdnadshavare till barnet ska även lämna sina inkomster.

Vid beräkning av avgift tas inte någon hänsyn till förändringar föranledda av storhelger, semester, lov eller annan ledighet. Däremot kan avgiften förändras när familjens inkomst minskar eller ökar. Anmäl därför sådana förändringar omgående.

Den nya avgiften börjar gälla månaden efter din ändring. Ny inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Om begärd inkomstuppgift inte kommer in inom föreskriven tid debiteras högsta avgift. 

Du lämnar inkomstuppgift via e-tjänsten Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola.

För att anmäla via e-tjänsten behöver du som en giltig e-legitimation (BankID), om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

Avgiftsgrundande inkomster

Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt, föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn. Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiemedel från CSN och underhållsbidrag är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Avgift för 2022. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 52 410 kr/mån.

Förskola/pedagogisk omsorg                         

Antal barn Avgiftstak  Dock högst
Barn 1 3 % 1 572  kr
Barn 2 2 % 1 048  kr
Barn 3 1 % 524 kr

Fritidshem

Antal barn Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 1 048 kr
Barn 2 1 % 524 kr
Barn 3 1 % 524 kr

Avgiften betalas under 12 månader per år. Barn 4 eller fler: Avgiftsfritt