Antagen Översiktsplan 2040

Gagnefs kommuns Översiktsplan 2040

Processkarta

Översiktsplan 2040 

I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.  

Antagandehandlingarna

ÖP 2040 handlingarna bör läsas digitalt och dubbelsidigt för bästa upplevelse.

En del av filerna är relativt stora varför det kan ta en stund innan de öppnas/laddas ner.

Ikoner
Ändra mellan en och två sidor

Efter samråd och granskning har ÖP 2040 antagits

När en översiktsplan förnyas eller ersätts börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Samrådet med ett förslag till ny översiktsplan pågick under slutet av 2021. Det innebär att kommunen samråder planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Samrådet har skett genom hybridmöten (med både fysisk och digital medverkan) på varje större tätort, myndighetsmöten, hemsida och annonsering.


Syftet med både samrådet och granskningen är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter genomfört samråd upprättades en samrådsredogörelse. Den redovisar de inkomna synpunkterna under samrådet samt hur kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter har lett till ett antal förändringar, kompletteringar och redigering av ÖP 2040. De bemötanden som gjorts i samrådsredogörelsen ligger till grund för de förändringar som gjorts i granskningshandlingarna. På grund av omfattande synpunkter var endast de kommuntäckande delarna av ÖP 2040 på granskning under våren 2022. Det innebär att kommande arbete med tätortsfördjupningarna  och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) senareläggs för att bearbeta alla inkomna synpunkter. Synpunkterna som inkom under granskningen har redovisats och bemötts i ett särskilt utlåtande. Bemötandet i det särskilda utlåtandet ligger till grund för ändringar, kompletteringar och justeringar i antagandehandlingarna.

Vad som händer efter antagande?

Kommunfullmäktige antog ÖP 2040 den 13 juni 2022. Därefter vinner planen laga kraft. Översiktsplanen ska sen aktualitetsförklaras genom en planeringsstrategi varje mandatperiod. Vidare arbete med översiktsplanen kommer att ske genom framtagande av fördjupande översiktsplaner för samtliga 8 större tätorter samt en kommuntäckande plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan).

Översiktsplanen vinner laga kraft

Enligt § 43-45 Förvaltningslagen (2017: 900) samt Plan- och bygglagen (2010:900) har Ni rätt att överklaga detta beslut till mark- och miljödomstolen.

Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Ett överklagande ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten. Om överklagandet istället har inkommit till kommunen ska kommunen skicka ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning. Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte ska folkbokföras där.

Överklagandet skall vara skriftligt och skickas till registrator@gagnef.se eller Gagnefs kommun, 78580 Gagnef. Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Mer information finns på sidan Överklaga beslut.