Översiktsplan 2040

Översiktsplan 2040 har vunnit laga kraft

Processbeskrivning

Översiktsplan 2040 

I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.  

Handlingarna

ÖP 2040 handlingarna bör läsas digitalt och dubbelsidigt för bästa upplevelse.

En del av filerna är relativt stora varför det kan ta en stund innan de öppnas/laddas ner.

Ikoner
Ändra mellan en och två sidor

När en översiktsplan förnyas eller ersätts börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Samrådet med ett förslag till ny översiktsplan pågick under slutet av 2021. Det innebär att kommunen samråder planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Samrådet har skett genom hybridmöten (med både fysisk och digital medverkan) på varje större tätort, myndighetsmöten, hemsida och annonsering.

Syftet med både samrådet och granskningen är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter genomfört samråd upprättades en samrådsredogörelse. Den redovisar de inkomna synpunkterna under samrådet samt hur kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter har lett till ett antal förändringar, kompletteringar och redigering av ÖP 2040. De bemötanden som gjorts i samrådsredogörelsen ligger till grund för de förändringar som gjorts i granskningshandlingarna. På grund av omfattande synpunkter var endast de kommuntäckande delarna av ÖP 2040 på granskning under våren 2022. Det innebär att kommande arbete med tätortsfördjupningarna och plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan) senareläggs för att bearbeta alla inkomna synpunkter. Synpunkterna som inkom under granskningen har redovisats och bemötts i ett särskilt utlåtande. Bemötandet i det särskilda utlåtandet ligger till grund för ändringar, kompletteringar och justeringar i antagandehandlingarna.

Vad som händer nu?

Kommunfullmäktige antog ÖP 2040 den 13 juni 2022. Därefter har planen vunnit laga kraft den 12 juli 2022. Översiktsplanen ska sen aktualitetsförklaras genom en planeringsstrategi varje mandatperiod. Vidare arbete med översiktsplanen kommer att ske genom framtagande av fördjupande översiktsplaner för samtliga 8 större tätorter samt en kommuntäckande plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan). Arbetet framöver kommer även bestå av att ta fram program och planer som beskrivs i ÖP 2040 såsom en kommuntäckande cykelplan.