Insatser som kan stödja anhöriga

Nedan finns exempel på insatser/verksamheter som kan ge dig som anhörig hjälp och stöd på olika sätt. Vissa av insatserna är biståndsbedömda.

Anhörigstödjare

Avlöser dig som vårdar närstående i hemmet. Avlösning i hemmet kan du få både som regelbunden och/eller tillfällig insats enligt socialtjänstlagen. Syftet med insatsen är att du ska få avlösning i omvårdnadsarbetet och tid att uträtta sysslor utanför hemmet.

Biståndshandläggare

Kommunens biståndshandläggare ger dig som är anhörig råd och stöd om vilka insatser du kan ansöka om för egen del eller till den du vårdar. Kommunens biståndshandläggare kan också ge dig information om det anhörigstöd som finns i kommunen.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten utför man insatser som både vänder sig till dig som anhörig och den som är i behov av hjälp. Hemtjänstpersonalen kan också ge råd och stöd om det utbud som kommunen erbjuder.

Växelboende

Om du som anhörig behöver vila kan den du vårdar få vistas på ett växelboende. Det kan vara vid ett enstaka tillfälle eller i återkommande perioder. Om du vill ansöka om växelboende ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Dagverksamhet för dementa

Om du som är anhörig till en person med demensdiagnos behöver avlastning dagtid kan den du vårdar få plats på dagverksamhet för dementa. I verksamheten finns personal som är speciellt utbildad för att aktivera personer med demensdiagnoser.

Särskilt boende

På kommunens särskilda boenden strävar personalen efter att ha ett gott bemötande till dig som är anhörig. Du ska alltid känna att du kan prata med personalen om det som känns viktigt för dig i din roll som anhörig. Du som anhörig bjuds också in till vissa aktiviteter under året.

Hemrehab

Sjukgymnast och arbetsterapeut utreder, bedömer och genomför behandlingar som ska bidra till att stärka individens självständighet och att främja aktivitet/delaktighet i vardagen. Hjälpmedel förskrivs efter en bedömning av legitimerad personal. Anhöriga kan vara till stöd vid träning eller vid användandet av hjälpmedlet. Hjälpmedel och olika informations- kommunikationstjänster kan bidra till ökad aktivitet, delaktighet, trygghet och säkerhet för individ och anhöriga.

Bostadsanpassning

Om man bor permanent i sin bostad kan man få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel hygienutrymme. Åtgärderna ska leda till att man får en bostad som passar de egna behoven. Syftet är att den som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem. En bostadsanpassning kan vara betydelsefull och underlätta för en anhörig som hjälper en närstående.

LSS

Inom LSS finns olika verksamheter som verkställer stöd enligt LSS som är direkt riktat till dig som är anhörig, exempelvis avlösarservice i hemmet.

Vuxen/missbruk

I vuxen/missbruksgruppen arbetar socialsekreterare. Du som har en anhörig med missbruksproblematik kan få anhörigstöd i form av råd och stöd. Om du är anhörig till en person med beroendeproblematik, kan du ansöka om behandling för egen del om du upplever att du har medberoendeproblematik och kan under vissa förhållanden få det beviljat enligt SoL § 4:1. Kontakt med vuxen/missbruksgruppen får du via receptionen på socialförvaltningen.

Kontakt

Anhörigkonsulent
Elisabeth Johansson
Telefon: 0241-251 30
E-post: elisabeth.johansson@gagnef.se