Ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

För att få ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kallas, måste du först göra allt du kan för att försörja sig själv. Tanken är att ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp och målet är att du ska bli självförsörjande.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Alla som bor i Gagnefs kommun och inte kan försörja sig på annat sätt, till exempel genom lön eller a-kassa, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Hur mycket bistånd du kan ha rätt till beror på dina inkomster, utgifter och den aktuella riksnormen. Riksnormen är belopp som bestäms av regeringen varje år och som tar hänsyn till ungefär vad det kostar att leva i Sverige.

Vad ska biståndet täcka?

Ekonomiskt bistånd ska täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för boende, el, mat, läkarvård, medicin, kläder, hemförsäkring, barnomsorg och arbetsresor (busskort). Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten.

Vad krävs för att få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga försörjningssvårigheter. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd måste du därför ha undersökt alla andra möjligheter till egen försörjning.

Det kan innebära att du har:

 • sökt sjukpenning
 • sökt arbetslöshetskassa (a-kassa)
 • skrivit in dig på Arbetsförmedlingen
 • använt eventuella sparade medel/fonder/aktier som du har
 • sålt eventuella kapitalvaror exempelvis bil, båt, fyrhjulig, sommarstuga, smycken

Om du har barn behöver du även ha sökt detta:

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • eventuellt underhållsstöd
 • föräldrapenning

Skulle du vara i behov av ekonomiskt bistånd under en period och är arbetslös kan du bli anvisad att delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärd för att vara berättigad till bistånd. Du ska göra allt vad du kan för att närma dig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
Du som inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl ska ha ett aktuellt läkarintyg som styrker detta.

Hur ansöker jag första gången?

Du börjar med att kontakta mottagningssekreteraren vid vuxengruppen per telefon. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan under rubriken kontakt.
Då får du en första information om vad som krävs för att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Är det då aktuellt för dig att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd får du en besökstid hos en handläggare, kallelsen skickas per post. Med kallelsen får du en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter och handlingar som du behöver ta med dig till besöket.

Är du gift eller har en partner ska ni ansöka gemensamt som ett hushåll. Om ni har barn som är under 18 år eller går på gymnasiet och till dess de fyller 21 år, räknas barnen med i hushållet.

Kan jag överklaga ett beslut?

Om du tycker att fel beslut har fattats så kan du överklaga det. Du ska i så fall lämna in en skriftlig överklagan till socialtjänsten. Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet, för att överklagan ska vara giltig.

Överklagan ska innehålla:

 • namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad
 • fullmakt från eventuellt ombud
 • vilket beslut som överklagas
 • vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på
 • eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning
 • överklagandet ska vara skriftligt och postat till:
  Gagnefs kommun
  Socialnämnden
  785 80 Gagnef

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som meddelat beslutet.

Fortsatt ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd söks och prövas månadsvis och du behöver redovisa hela din ekonomiska situation vid varje ansökan. Är du gift eller har en partner ska ni ansöka gemensamt som ett hushåll.

En bedömning görs också av vad du gjort för att bli självförsörjande, till exempel följt gällande planering med Arbetsförmedlingen, sökt jobb, deltagit i av kommunen anvisade aktiviteter, sökt andra bidrag och ersättningar.

Om du inte bedöms göra vad du kan för att närma dig egen försörjning eller inte redovisar det som efterfrågas kan det vara en grund för avslag.

E-tjänst Återansökan

Om du skulle vara i behov av fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra din återansökan via vår e-tjänst, se länk längre ned på sidan under rubriken länkar eller via kommunens Mina sidor.

Du behöver samla alla dina uppgifter kring inkomster och utgifter. För att vi ska kunna göra en bedömning behöver vi information om hur din ekonomiska situation ser ut. Förbered därför kontoutdrag, kvitton, hyresavier, intyg med mera i digital form (PDF, Word, JPG eller annat bildformat).

Logga in i e-tjänsten med Bank-ID. När du är inne i tjänsten klickar du på Ny ansökan. Följ därefter stegen i ansökan och fyll i de uppgifter som efterfrågas.

När ansökan är färdig skickas den in. Du kan sedan följa ditt ärende i e-tjänsten där du kommer att få information i form av utredning, beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Har du frågor om ditt ärende får du kontakta din handläggare per telefon.

Om ni är två som söker tillsammans behöver medsökande också logga in i e-tjänsten för att godkänna ansökan, därefter kan ansökan skickas in.

Du kan också lämna in din återansökan via post och bifoga alla handlingar i pappersform. Ansöker du via pappersform tas inga handlingar emot via e-post. Vill man lämna handlingar digitalt hänvisas man till e-tjänsten.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter till din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du bli återbetalningsskyldig. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till socialtjänsten betraktas det som ett bidragsbrott och kan leda till en polisanmälan.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt!
Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som du får lov att vara i kontakten med oss och därför kan det kännas skönt att veta att allt du säger skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

1:e socialsekreterare Vuxenenheten
Mats Björk
Telefon: 0241-152 31
E-post: mats.bjork@gagnef.se

Mottagningstelefon Vuxen 0241-152 27

Fax 0241-152 18

Telefontider

Måndag-fredag kl. 8:30-9:30