Fysisk planering

Grafisk illustration över faserna i fysisk planering

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Det är kommunen som antar planer och som har makten att bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte. Detta benämns vanligen det kommunala planmonopolet.

I fysisk planering arbetar vi med översiktsplanering och detaljplanering men även med andra projekt som är knutna till den fysiska miljön och vår mark- och vattenanvändning.

Den fysiska planeringen syftar till att skapa tilltalande och ändamålsenliga miljöer, att främja goda sociala livsmiljöer och goda miljöförhållanden samt skapa en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser.

Vid planläggning görs en prövning av marken och vattnets lämplighet för ett visst ändamål. Allmänna intressen vägs mot varandra samt mot enskilda intressen. Exempel på allmänna intressen att ta hänsyn till är naturvärden, kulturmiljövärden, rörligt friluftsliv, infrastruktur, energiförsörjning med mera.

Vid konflikter mellan olika intressen ska företräde ges till de intressen som medför en god hushållning med naturresurser. Hänsyn ska också tas till miljö- och riskfaktorer som buller, luftföroreningar, markföroreningar, markradon, skred, ras- och översvämningsrisker med mera.

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Brödden Blomqvist
0241-151 77
registrator@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-251 27
registrator@gagnef.se

Samhällsplanerare
Eric Larsson
0241-151 58
registrator@gagnef.se