Krisstöd

Krisstöd, tidigare kallat Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), bör enligt Socialstyrelsen finnas i varje kommun. 

Krisstöd är inte tänkt att ersätta det stöd som kommunen och regionens sjukvård är ålagda att ge till människor som drabbats på olika sätt, inom ramen för sitt ordinarie verksamhetsansvar.   

Kommunens organiserade krisstöd är till för allvarliga händelser eller då det av omständigheterna i det enskilda fallet är särskilt påkallat.  

Vad är krisstöd? 

Krisstöd är att i det akuta skedet av en allvarlig händelse stödja individer och familjer, upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med de övriga organisationer som berörs av händelsen.

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid särskilda händelser, olyckor och katastrofer är att ge individer krisstöd i form av psykologisk och social första hjälp i den aktuella situationen och att vid behov följa upp de drabbade. Målet är också att förebygga psykisk ohälsa på sikt.

I ett akutläge kan även förekomma praktiska insatser i form av hjälp med inkvartering, mat, kläder etc.  

Kommunens krisstöd, har ett externt fokus. Med det menas att krisstödet är till för drabbade och anhöriga som är invånare i Gagnefs kommun eller annars vistas i Gagnefs kommun.  

Krisstöd nås vid behov via SOS Alarm, tel 112, eller via Polisen.

Kontakt

SOS Alarm
Telefon: 112

Gagnefs Kommun
Telefon: 0241-151 00

Länkar