FÖP Djurås – miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning tas fram för att göra en miljöbedömning av planförslaget fördjupad översiktsplan Djurås. Syftet är bland annat att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

För den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen se dokumentet Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Djurås

Sammanfattning

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör och baseras på granskningshandlingen för den fördjupade översiktsplanen (FÖP) tillhörande Djurås i Gagnefs kommun. En fördjupad översiktsplan ger rekommendationer för att använda, bruka, bevara eller utveckla land- och vattenområden. En FÖP är inte juridiskt bindande, men utgör ett viktigt strategiskt underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram detaljplaner.

Sweco har anlitats för att genomföra miljöbedömning av den nya översiktsplanen där syftet enligt miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Förslag till fördjupning av översiktsplan

Arbetet med FÖP Djurås har utgått från det vägledande dokumentet politiska strategiska vägval för markanvändning i översiktsplan 2040 för Gagnefs kommun som tagits fram inom ramen för arbetet. Plankartan som tagits fram för Djurås omfattar dels utvecklingsområden, dels bevarandeområden inom tätorten. FÖP Djurås utgörs av en webbaserad karta med inbakad klickbar information om de olika markanvändningsområdena som återfinns i webbkartan.

Planförslagets miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts för att analysera och bedöma konsekvenser på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid ett genomförande av planförslaget. Åtta aspekter har analyserats och bedömts – vattenmiljö, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, klimatpåverkan och energiförsörjning, kulturmiljö, hushållning med naturresurser, befolkning och människors hälsa samt klimatrelaterade risker.

Planförslaget har bedömts medföra möjlighet till positiva konsekvenser för aspekten klimatpåverkan och energiförsörjning samt befolkning och människors hälsa. För aspekten rekreation och friluftsliv har konsekvenserna bedömts bli förväntade positiva. Inom miljöaspekterna vattenmiljö, klimatrelaterade risker och hushållning med
naturresurser har planförslaget bedömts medföra risk för negativa konsekvenser och för naturmiljö förväntade negativa konsekvenser. För kulturmiljö har planförslagets konsekvenser bedömts bli obetydliga. Detaljerade bedömningar av respektive aspekt redovisas i kapitlet Miljökonsekvenser.

För att minska negativ påverkan inom en given miljöaspekt kan olika former av åtgärder och försiktighetsmått vidtas i det fortsatta arbetet vid ett genomförande av översiktsplanen. Förslag på åtgärder redovisas under respektive miljöaspekt i kapitlet Miljökonsekvenser.

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se

Kommunarkitekt
Kia Visén
0241-25 127
kia.visen@gagnef.se