Krisstöd vid större olycka, Gagnef kommuns krisstöd

Vad är Krisstöd?

Krisstöd ansvarar för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade. Krisstöd är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer. Krisstödet består av en Krisstödsledningsgrupp och en Krisstödsgrupp

I krisstödsledningsgruppen ingår representanter från Gagnefs kommun, Region Dalarna samt Svenska kyrkan. Till sin hjälp har ledningsgruppen sedan en Krisstödsgrupp med ett antal resurspersoner från verksamheterna representerade i ledningsgruppen.

Vad gör Krisstödsgrupp?

Det övergripande målet för Krisstödsgrupp är att genom stödinsatser vid olyckor eller katastrofer förebygga psykisk ohälsa för direkt och indirekt drabbade. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad Krisstödsgrupp kan hjälpa till med:

 • Ta hand om chockade människor.
 • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.
 • Lösa praktiska problem.
 • Ringa telefonsamtal, exempelvis ”ring hem och tala om att jag är oskadd”.
 • Sitta hos drabbade som väntar på besked.
 • Ordna kaffe, varm filt med mera.
 • Skydda drabbade från massmedia och nyfikna.
 • Sysselsätta och ta hand om barn.
 • Bemanna jourtelefon.
 • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
 • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, region, polis och andra Krisstödsgrupper.
 • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas Krisstödsgrupp?

Enkelt uttryckt kan man säga att Krisstöd kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer, där samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Kommunens krisledning eller räddningsledaren på olycksplatsen avgör om Krisstöd ska kallas in.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se