Pandemi

En pandemi innebär en omfattande spridning globalt av en smitta som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap för att kunna hantera effekterna av en storskalig smitta.

Samverkan och samordning

En pandemi berör många aktörer i samhället. För att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt krävs väl etablerade nätverk mellan aktörerna på nationell, regional och lokal nivå. Gagnefs kommun har ett geografiskt områdesansvar inom kommungränsen.

Kommunens pandemiplan vid en pandemi beskriver kommunövergripande åtgärder.  

Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt föreligger ett utbrott av en ny massmitta som snabbt får spridning mellan människor och som ger upphov till en pandemi. Planen kan aktiveras redan under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu inte nått Sverige. 

Vid en pandemi ska kommunen så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter, t.ex. inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning och ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget. 

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se