Kommunala styrdokument

Här hittar du kommunens planer, policydokument och föreskrifter. 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gagnefs kommun

Föreskrifter för avfallshantering

Bredbandsstrategi

Digitaliseringsstrategi

Allmänna bestämmelser VA

VA- och avfallstaxor för Gagnefs kommun [länk till Dala Vatten och Avfall]

Avfallsplan

Översiktsplan

Hälsoskyddsföreskrifter

Energi- och klimatplan

VA-plan