Vilda djur

Fynd av skadade vilda djur

Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

När det gäller skadade vilda smådjur kan man kontakta Rättviks viltjour, som är en ideell verksamhet som har tillstånd att ta hand om skadade djur. Gäller bland annat fåglar, harar, igelkottar och ekorrar. Telefonnummer: 0248-17017, 073-0246824, 0706-277017.

Fynd av sjuka eller döda vilda djur

Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, är det angeläget att rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur till SVA.

Statens vilt

De stora rovdjuren, de flesta rovfåglar och vissa sällsynta fåglar är statens vilt. Anträffas ett statens vilt dött ska polis informeras och djuret ska insändas till mottagare av statens vilt, SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet.

Påträffas sjuka eller döda djur i naturen gäller:

Enstaka fynd betraktas som fallvilt och handhas av SVA:s avdelningen för patologi och viltsjukdomar/viltsektionen. Via e-post kan en diskussion ske om det hittade djuret är lämpligt att skickas eller lämnas in för undersökning. Inrapportering om ökad dödlighet bland vilda djur är viktig för SVA:s viltsjukdomsövervakningsprogram. Misstänks utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på länsstyrelsen kontaktas.

Att tänka på vid fynd av döda djur

För att det skall vara meningsfullt att undersöka döda vilda djur krävs, för de flesta undersökningar, att kroppen är i gott skick. Ett dött djur som legat ute ett eller ett par dygn i sommarvärme är många gånger alltför förruttnat för att en diagnos ska kunna ställas. Undantag gäller för statens vilt och vildsvin.

Om du hittar döda djur, försök att göra en bedömning:

  • Hur många djur rör det sig om?
  • Vilken/vilka arter?
  • I vilket skick är kropparna?
  • Finns sjuka djur? Försök att beskriva deras symtom.
  • Tänk på att sjuka/döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser). Handskas försiktigt med döda djur, iakttag god hygien och använd gärna handskar och andningsskydd.

Trafikolyckor med vilda djur

Har du skadat ett vilt djur ska du kontakta polisen. Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter och örn. Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Är djuret skadat, men vid liv ska du ringa 112.

Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil. Du får den gratis hos Bilprovningen eller så kan den beställas från Nationella Viltolycksrådets webbplats. Om du inte har någon markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat som är väl synligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk.

Slaktrester från jakt

Slaktavfall från vilt, till exempel älg eller rådjur, får lämnas kvar i skogen.

Avfallet kan locka rovdjur, husdjur och skadedjur. Lämna det därför inte i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter (ett riktvärde är minst 2 km).

Närmare än 2 km från bostäder ska slaktavfallet grävas ned så djupt att det inte kan grävas upp av rovdjur. Det ska inte läggas i närheten av vattendrag. Det ska även vara ett skyddsavstånd på minst en meter till grundvattnet. Du bör inte gräva ner större mängder slaktavfall på samma plats.

Du kan läsa mer om hantering av slaktavfall från jakt på Jordbruksverkets webbplats .

Störningar från vilda djur

Det är vanligt att miljö- och byggförvaltningen får in klagomål på störningar från vilda djur. Men de allra flesta klagomål på till exempel skabbrävar, måsar, grävlingar, kanadagäss eller vildkatter, tillhör inte miljö- och byggnadsnämndens område. Utanför detaljplanelagt område får man kontakta respektive jakträttsinnehavare och diskutera möjliga åtgärder. Gäller det aggressiva enskilda individer kan polisen kontaktas. Men det finns många andra åtgärder man kan ta till innan avlivning. Du kan ta reda på mer om det på vår sida under störningar och klagomål ”Vilda djur och skadedjur”.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se