Kontrollplaner

Inom ett bygg- eller rivningsprojekt ska du som byggherre säkerställa att alla följer de tekniska egenskapskraven. Detta gör du genom att ta fram en kontrollplan. 

Därför behövs en kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som säkerställer att du följt bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan måste finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. I en kontrollplan beskrivs vad som specifikt ska kontrolleras av det som redovisas i ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart, eller andra kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. 

Mer information om kontrollplan finns på Boverkets webbplats

Avfall i kontrollplanen

Kontrollplanen ska även innehålla uppgifter om avfall som uppstår och hur det tas omhand. Se mall för detta nedan under ”Enkla projekt med kontrollplan”. Läs mer på sidan om om sortering av bygg- och rivningsavfall och på sidan om andra regler som gäller hantering och transport av farligt avfall

Om du har en kontrollansvarig i ditt projekt så är det vanligtvis kontrollansvarig som tar fram kontrollplanen. 

Då ställs krav på kontrollansvarig och kontrollplan 

Det är projektets svårighetsgrad som avgör vad som gäller för just ditt projekt. Vi skiljer på enkla och komplicerade projekt och därför behöver du läsa under respektive rubrik vad som gäller för ditt specifika projekt.  

I enkla projekt behöver du aldrig en kontrollansvarig, men i vissa enkla projekt behöver du ha en kontrollplan.

Enkla projekt utan kontrollplan 

I de allra enklaste projekten behöver du inte ta fram en kontrollplan, men som byggherre är du ändå ansvarig att följa lagar och föreskrifter. 

Enkla projekt med kontrollplan 

I vissa enkla projekt behöver du lämna in en kontrollplan till miljö- och byggförvaltningen. Du som byggherre/sökanden ska själv ta fram ett förslag till kontrollplan. För ansökningar som gäller en- eller tvåbostadshus kan du med fördel använda mallar för enkel kontrollplan nedan.

Hur kontrollplanerna ska användas: 

  • Kontrollplanerna ska bara användas i ärenden som inte kräver kontrollansvarig. Är det en kontrollansvarig i projektet och projektet kräver det, ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall. 
  • Handläggare eller byggherre kryssar i rutorna för de delar som är tillämpliga för det specifika ärendet. Byggherre, fastighetsbeteckning, ärende och ansvarig för kontroll ska alltid fyllas i. Detta ska vara gjort innan kontrollplanen fastställs i startbeskedet. 
  • Vill du göra en egen kontrollplan använder du grundmallen.  
  • Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta. Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter från de andra mallarna. 

Det här gäller i komplicerade projekt 

I komplicerade projekt behöver du alltid ha en kontrollansvarig och en kontrollplan. Det är du som byggherre som, med stöd av kontrollansvarig, ska ta fram ett förslag till kontrollplan. Du som byggherre ansvarar för att uppfylla kraven i plan-och bygglagen (PBL) och att kontrollernas omfattning är tillräcklig. Du som är kontrollansvarig ansvarar att följa kontrollplanen, bestämmelser och villkor, samt att göra alla nödvändiga kontroller.  

Så här tar du fram en kontrollplan för komplicerade projekt  

  • entreprenörer och projektörer deltar vid en riskbedömning för att identifiera de kritiska momenten som ska ingå i kontrollplanen. 
  • kontrollpunkterna är specifika, inte övergripande, och redovisar tydligt vad som ska kontrolleras. 
  • kontrollanten är den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, vilken ska signera i kontrollplanen. Byggnadsnämnden godkänner inte att kontrollansvarig kontrollerar entreprenörens egenkontroller och själv signerar kontrollplanen. 

Du kan läsa mer om kontrollplanens innehåll-Boverket,  kontrollplanens utformning-Boverket och hur du gör riskbedömning-Boverket

Då ska kontrollplanen lämnas in 

I enkla projekt som gäller ändringar eller tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus ska förslag till kontrollplan lämnas in redan med bygglovsansökan. På så sätt kan du få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större och komplicerade projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan du vill starta byggarbetet. Om det krävs ett tekniskt samråd, vilket i så fall anges i bygglovsbeslutet, ska kontrollplanen lämnas senast vid samrådet. I anmälanärenden ska kontrollplanen lämnas in med anmälan. 

Startbesked med fastställd kontrollplan 

Vi kan lämna synpunkter på den kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras eller ändras. När kontrollplanen är godkänd fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan du påbörja bygg- eller rivningsarbetet. 

Kontrollplan till slutbesked 

När byggarbetet är slutfört, ska kontrollplanen som fastställdes i startbeskedet lämnas in på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, en så kallad verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att ge ett slutbesked.  

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om du inte når handläggaren på telefon går det bra att ställa dina frågor via e-post.