Bygga, bo & miljö

Aktuellt just nu

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand återvinnas, alltså komposteras. Man får kompostera trädgårdsavfall på sin egen fastighet, och det kräver ingen anmälan till kommunen.

Ett annat alternativ är att köra sitt trädgårdsavfall till en återvinningscentral, i Gagnefs kommun finns en i Djurås och en i Dala-Floda.

Trädgårdsavfallet som lämnas där flisas och komposteras på Fågelmyra avfallsanläggning i Borlänge.

Två barn håller upp sina tummar
Bild på barn med återvinningssymbol på t-shirt

På grund av ändringar i avfallsförordningen har det uppstått frågetecken kring om eldning av trädgårdsavfall på sin egen fastighet är tillåtet. I Gagnefs kommun fattades ett ordförandebeslutet i april som innebär att 27 § i avfallsföreskrifterna gäller tills vidare. Där står:

27 § Kompostering eller eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud.

Man får alltså elda, om man kan göra det på ett sätt som inte stör omgivningen, varken omkringboende eller miljön. Kontrollera först hos Räddningstjänsten Dala-Mitt om det är lämpligt att elda.

Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
registrator@gagnef.se

Kontakt

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
0241-152 16
miljo.byggnads@gagnef.se