Nässjöns miljötillstånd

Den bedömning som gjorts av Nässjöns miljötillstånd visar att sjön har problem med övergödning. Det betyder att sjön har en för hög mängd näringsämnen (fosfor, kväve) och alger i vattnet jämfört med om sjön vore opåverkad eller lite påverkad.

Ett överskott av näringsämnen är nära förknippat med ökad mänsklig påverkan, från såväl pågående som historiska verksamheter och bebyggelse. Sjön har de senaste åren haft problem med återkommande algblomningar.

Enligt de undersökningar som gjorts läcker sedimenten mycket näringsämnen (internbelastning) vilket betyder att det runnit ut mycket näring till sjön historiskt. Den nuvarande belastningen av näringsämnen från omgivande mark (externbelastning) är dock också hög.

Vägen framåt

För att vattenkvalitén ska förbättras och förbli god även framöver behöver man minska mängden näring som rinner till sjön från omgivande mark. Därefter kan arbetet med att åtgärda sedimentet påbörjas. Annars är risken stor att sjöbotten fylls på med nytt näringsrikt sediment och att läckaget kommer tillbaka i framtiden.

Genomförda utredningar visar fördelningen mellan intern och extern belastning samt ger konkreta åtgärdsrekommendationer mot internbelastningen, samt generella åtgärdsförslag mot externbelastningen.

Kommunen äger jordbruksmarken i sluttningen mot sjöns nordvästra sida. Avtal med brukaren kommer att upprättas för att få långtgående miljöskyddshänsyn. Övriga förslag till åtgärder handlar om kontroll av avloppsledningsnät och dagvattensystem samt skötsel av gräsytor.

Sist i den sammanfattande rapporten kommenteras åtgärder som tidigare diskuterats.

Läs mer utförligt om vad som gjorts och vägen framåt i rapporterna nedan!

Rapporten ”Nässjöns miljötillstånd, sammanfattning av resultat och vägen framåt” är en lättläst sammanfattning av resultaten från ”Undersökning av läckagebenägen fosfor i Edstjärnen och Nässjön” samt ”Modellering av vattenkvalitet i Nässjön: åtgärdsrekommendationer för minskad övergödning” (se länkar). I sammanfattningen finns även en plan för åtgärdsarbetet framåt som utarbetats gemensamt av Gagnefs kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas Län. 

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se