Åtgärder inom strandskyddat område

Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek både i tätort och i glesbygd, Strandskyddet gäller oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte, oavsett vilka naturtyper eller arter som finns, och gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet.

På några platser är strandskyddet borttaget, på andra platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.
  • Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Var gäller strandskydd?

Karbild
Länsstyrelsens kartmaterial om strandskydd

Du hittar kartmaterial hos Länsstyrelsen som visar var strandskydd råder. Webbplatsen finns nedan under ”Länkar”

Strandskyddsdispens

För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärderna är förenliga med strandskyddets syften. Se Dispens från strandskydd för att söka dispens.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Dispens från strandskydd