Stöd och bidrag inom kultur-, fritids- och idrottsverksamhet

För att stötta föreningar, individer och andra aktörer, och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar, finns flera bidrag att söka inom kultur-, fritids- och idrottsverksamhet.

Vi vill bidra till folkhälsan, ökad och fördjupad bildning samt demokratisk delaktighet för alla, oavsett ålder, kön eller social och kulturell tillhörighet. Ett kultur- och fritidsliv som präglas av nyskapande, utveckling och hög kvalitet.

Genom våra stöd och bidrag vill vi även ge möjlighet för föreningslivet att bevara, underhålla och utveckla byggnader och anläggningar, såväl kulturhistoriskt värdefulla byggnader som idrottsanläggningar och andra föreningsägda fastigheter.

Nedanstående stöd och bidrag kan sökas ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla.  Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun och registrerad i kommunens föreningsregister samt har lämnat era stadgar till kultur- och fritidsförvaltningen. Bidrag kan ej sökas av privatpersoner. 

Arrangörsbidraget kan sökas av religiöst och politiskt obunden kulturförening.

Stödet avser en serie arrangemang eller enstaka fristående arrangemang exempelvis utställningar, filmvisningar, konserter, föreställningar, föredrag, seminarier, uppläsningar och kulturaftnar.

Arrangemangen ska vara offentliga och riktar sig till en publik.

Bidrag söks för arrangemang under ett kalenderår för kostnader såsom arvoden, marknadsföring och lokalhyra.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Ansökan

Nedanstående ska bifogas ansökan

 • Förvaltningsberättelse för föregående år
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år

Redovisning sker nästkommande år i samband med ny ansökan. Görs ingen ny ansökan sänds endast förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll in.

Projektbidrag

Projektbidraget kan sökas av religiöst och politiskt obunden kulturförening.

Stödet avser ett nytt och tidsbegränsat kulturprojekt för utveckling inom någon konstform, exempelvis drama, musik eller konst.

Projektet ska syfta till att bli ett publikt arrangemang eller att i annan form komma kommuninvånarna till del. Bidraget avser inte för återkommande arrangemang.

Bidrag söks för kostnader i samband med projektet så som arvoden, marknadsföring och lokalhyra. Bidrag till produktion av media såsom böcker och skivor beviljas i mycket begränsad omfattning, med höga kvalitetskrav och endast om det föreligger ett starkt lokalt och kulturellt intresse.

Projektbidrag beviljas i första hand till projekt som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:

 • är nyskapande inom sin genre
 • syftar till att nå nya publikgrupper
 • arbetar gränsöverskridande
 • håller en professionell nivå eller är ett amatörprojekt med hög kvalitet

Sista ansökningsdag

 • 31 mars för perioden 1 maj-31 oktober samt helår
 • 30 september för perioden 1 november-30 april nästkommande år

Redovisning

Redovisning av beviljat bidrag är obligatorisk och ska göras senast två månader efter avslutat projekt.

Om du inte har möjlighet till digital redovisning finns även möjlighet att skicka via post eller e-post. Du hämtar redovisningsblankett på sidan ”Tjänster, protokoll, blanketter och formulär”.

Personalkostnadsbidrag

Personalkostandsbidrag kan sökas av kultur-, fritids- eller idrottsförening.

Stödet avser personalkostnad för anställd personal så som kansliarbete och/eller skötsel av föreningens fastighet/anläggning. Bidrag kan även beviljas för köpt tjänst när föreningen inte själva har möjlighet att anställa egen personal.

Bidrag kan beviljas med maximalt 35 % av nettokostnaden inklusive sociala avgifter, dock maximalt 7 000 kronor per månad och person för heltid (3 500 kronor för 50 % osv). Samma förening kan beviljas högst 10 500 kronor per månad i personalkostnadsbidrag.

Sista ansökningsdag: 30 september

Ansökan

Föreningen kontaktar fritidsförvaltningen inför nyanställning eller tjänsteköp. Om en förening köper tjänster från en annan bidragsberättigad förening, kan bara en av dem få personalkostnadsbidrag för samma person.

Utbetalning

Utbetalning sker löpande när kopior på lönespecifikation eller faktura på tjänsteköp skickats till kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser.

Verksamhetsbidrag kan sökas av fritids- och idrottsförening med aktiva medlemmar under 20 år. 

Bidraget har fyra delar enligt nedan

Sista ansökningsdag

Ansökan om verksamhetsbidrag ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast 31 mars innevarande år.
Ansökan om utbildningsbidrag kan lämnas in två gånger varje år 31 mars och 30 september innevarande år.

Nedanstående ska bifogas ansökan

 • Ekonomisk redovisning av idrottsläger från föregående år
 • Förvaltningsberättelse för föregående år innehållande
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk berättelse
  • revisionsberättelse
 • Kopia på hyresfakturor från föregående verksamhetsår
 • Uppföljning av föregående års verksamhetsplan
 • Fakturor för ledarutbildning
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år
 • Verksamhetsplan innevarande år

I de fall där kompletterande uppgifter saknas ska dessa skickas in omgående efter begäran, i och med att alla ansökningar behandlas samtidigt.

Besked och utbetalning

Bidragsbeloppen beräknas utifrån bland annat föreningens utgifter från föregående år. Efter beräkning av samtliga ansökningar, får föreningarna ett besked om beviljat bidrag. Bidraget betalas ut en gång per år. 

Idrottsföreningar

Från 2014 gäller Riksidrottsförbundets nya regler för aktivitetsstöd. Ansökan skickas digitalt via Idrott Online. Regler för detta finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Det kommunala aktivitetsstödet är en del av verksamhetsbidraget som betalas ut en gång per år. Kommunen hämtar uppgifter från Riksidrottsförbundet, så föreningarna behöver inte skicka någon deltagarredovisning till kommunen. En ansökan om verksamhetsbidrag i form av LOK-stöd ska dock alltid skickas in.

Övriga barn- och ungdomsföreningar

Aktivitetsstödet gäller för planerade, ledarledda aktiviteter för barn/ungdomar mellan 7 och 25 år (ej idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet) 
En aktivitet ska pågå minst en timme och ska ha minst tre deltagare förutom ledaren. En ledare ska vara minst 13 år gammal.

Om ledaren är mellan 13 och 25 år så får föreningen aktivitetsstöd även för ledaren.
Aktivitetsstöd betalas för samma person högst en gång per dag. Det innebär att man inte kan redovisa en aktivitet på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Sammanställning av närvarokorten skickas senast

 • 25 februari för aktiviteter 1 juli – 31 december
 • 25 augusti för aktiviteter 1 januari – 30 juni

Sammanställning/ansök

Närvarokort

Lokalbidrag för hyrd lokal

Lokalbidrag för hyrd lokal som ej ägs av Gagnefs kommun betalas ut med maximalt 75 % av hyresbeloppet.

Utbildningsbidrag för ledarutbildning som krävs för att möjliggöra att bedriva barn- och ungdomsverksamhet betalas ut med maximalt 75 % av det sammanlagda beloppet efter genomförd utbildning.

Maximalt 20 000 kr per förening och år.

Ansökan om utbildningsbidrag kan lämnas in två gånger varje år 31 mars och 30 september innevarande år.

Bidrag till idrottsläger som arrangeras av den egna föreningen betalas ut med maximalt 75 % av nettoförlusten.

Drift av byggnad med kulturhistoriskt värde

Drifts- och anläggningsbidrag är ett stöd till drift och löpande underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är en del av vårt kulturarv och som ägs eller förvaltas av förening eller stiftelse.

Bidragets storlek är baserat på del av aktuellt prisbasbelopp. Exempel på byggnad som omfattas av bidraget är hembygdsgårdar och folkparker.

För att beviljas bidrag krävs att:

 • verksamhet av kulturell art bedrivs i byggnaden
 • byggnaden hålls tillgänglig för allmänheten i alla åldrar
 • verksamheten som bedrivs utvecklas och är publikinriktad

Sista ansökningsdag: Löpande under året

Ansökan

Föreningen kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen för att boka ett besök och få byggnaden/byggnaderna eventuellt godkända som bidragsgrundande.

Inför besök skickas förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll för
innevarande år till kultur- och fritidsförvaltningen.

Drift av idrotts- och fritidsanläggningar

Drifts- och anläggningsbidrag är ett stöd till drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning som ägs eller förvaltas av förening. Exempel på bidragsgrundande fastighet och anläggning är fotbollsplan, hockeyplan, klubbstuga och omklädningsrum.

Bidragets storlek är baserat på del av aktuellt prisbasbelopp.

Sista ansökningsdag: Löpande under året

Ansökan

Föreningen kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen för att boka ett besök och få byggnaden/byggnaderna eventuellt godkända som bidragsgrundande.

Inför besök skickas förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll för innevarande år till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ny- och ombyggnad av byggnad eller anläggning inom kultur och fritid

Investeringsbidrag söks för ny- och ombyggnad av driftsbidragsberättigad byggnad eller anläggning.

Bidrag kan beviljas med maximalt 75 % av investeringskostnaden. Bidrag kan ej sökas för underhåll av fastighet, maskinpark eller för kostnader understigande 5 000 kr. Som underhåll räknas exempelvis målning, byte av golv, utbyte av vitvaror och tapetsering.

För akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden kan bidrag sökas förutsatt att byggnaden är försäkrad. Bidraget kan då täcka maximalt 75 % av självrisken och även belopp understigande 5 000 kr.

Sista ansökningsdag

Ansökningar om 5 000 kr —40 000 kr behandlas löpande under året.
Ansökningar överstigande 40 000 kr ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30 november året innan planerad åtgärd.

Ansökan

Föreningens investeringsplan ligger till grund för ansökan. Planen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftsbidrag.

Investeringar som inte tas upp i investeringsplanen kommer att ges lägre prioritet vid beviljandet av investeringsbidrag.

Offert och eller en noggrann kostnadskalkyl samt kopia på protokoll på styrelsebeslut angående investeringen bifogas ansökan. Om investeringen påverkar framtida driftskostnader ska detta anges.

Beslut och utbetalning

Beviljat bidrag betalas ut mot kopia på faktura som skickas in efterhand. Arbetet eller inköpet får inte påbörjas innan beslutet fattats. Beviljad procentsats betalas på fakturerade belopp tills dess att hela bidragsbeloppet nyttjats.

Bidraget betalas endast ut det kalenderår som bidraget avser

Ny- och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Investeringsbidrag söks för ny- och ombyggnad av driftsbidragsberättigad byggnad eller anläggning med kulturhistoriskt värde.

Bidrag kan beviljas med maximalt 75 % av investeringskostnaden. Bidrag kan ej sökas för underhåll av fastighet, maskinpark eller för kostnader understigande 5 000 kr. Som underhåll räknas exempelvis målning, byte av golv, utbyte av vitvaror och tapetsering.

För akuta och oförutsedda kostnader som drabbar byggnaden kan bidrag sökas förutsatt att byggnaden är försäkrad. Bidraget kan då täcka maximalt 75 % av självrisken och även belopp understigande 5 000 kr.

Sista ansökningsdag

Ansökningar om 5 000 kr —40 000 kr behandlas löpande under året.

Ansökningar överstigande 40 000 kr ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 30 november året innan planerad åtgärd.

Ansökan

Föreningens investeringsplan ligger till grund för ansökan. Planen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftsbidrag.

Investeringar som inte tas upp i investeringsplanen kommer att ges lägre prioritet vid beviljandet av investeringsbidrag.

Offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl samt kopia på protokoll på styrelsebeslut angående investeringen bifogas ansökan. Om investeringen påverkar framtida driftskostnader ska detta anges.

Beslut och utbetalning

Beviljat bidrag betalas ut mot kopia på faktura som skickas in efterhand. Arbetet eller inköpet får inte påbörjas innan beslutet fattats. Beviljad procentsats betalas på fakturerade belopp tills dess att hela bidragsbeloppet nyttjats.

Bidraget betalas endast ut det kalenderår som bidraget avser.

Bidraget kan sökas av intresseförening för verksamhet utanför ordinarie föreningsverksamhet. Bidraget omfattar anläggningar och aktiviteter som främjar spontanidrott och möjligheter till spontan fysisk aktivitet.

Ansökan

Den som har eller planerar anläggningar och aktiviteter som vänder sig till allmänheten med syfte att främja spontanidrotten kontaktar respektive intresseförening som ansöker om bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Dokument som ska bifogas av den sökande intresseföreningen i ansökan:

 • Förvaltningsberättelse innehållande
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk berättelse
  • revisionsberättelse
 • Styrelsebeslut
 • Offert och/eller noggrann kostnadskalkyl (vid investering)
 • Beslut från medfinansiärer (om sådana är aktuella)

Ansök i första hand via vår e-tjänst Spontanidrottsbidrag Kultur och fritid – ansökan

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Mer information Skaffa e-legitimation (e-legitimation.se).

Om du inte har möjlighet till digital ansökan se Ansökan via blankett.

Besked och utbetalning

Beviljat bidrag betalas ut till respektive intresseförening.
Aktivitet eller åtgärd som bidraget avser får inte påbörjas innan beslut fattats. Utbetalning sker sedan efterfrågade underlag inkommit och endast under det kalenderår bidraget avser

Har du en idé som du vill förverkliga kan du söka bidraget “En snabb slant“, ett bidrag som ska uppmuntra till skaparvilja och engagemang hos ungdomar. Bidraget är upp till 5 000 kr.

Det kan vara föreläsning, konsert, läger, LAN, disco, kurser, festival det är bara din fantasi som sätter gränser.

Det här gäller för att söka bidraget

 • Du ska vara 12–25 år och bosatt i Gagnefs kommun.
 • Projektet ska genomföras i Gagnefs kommun och vara till nytta/ glädje för fler än de som söker bidraget.
 • Drogfritt, fri från politisk eller religiös propaganda och följa svensk lag.
 • Projektet ska drivas på din fritid.
 • Är du under 18 år måste du ha godkännande av målsman för att bidraget ska betalas ut.

Begränsningar

En snabb slant beviljar inte bidrag till:

 • En förening, organisation eller företag
 • Inköp av utrustning tex kamera, ljudanläggning, instrument och liknande utrustning
 • Mat och fika under arrangemanget
 • Skolprojekt
 • Resor utanför Dalarna
 • Traditionellt återkommande arrangemang eller befintlig verksamhet

Ansökan

När du skickat in din ansökan bjuds du inom två veckor in till ett möte med en representant från kommunen där du får presentera din idé med en tidsplan och en budget (vad du ska använda pengarna till). Du ska även berätta när projektet ska starta och när det planeras vara klart.

Beslut

Senast en månad efter att ansökan kommit in får du ett beslut om du får bidraget eller om du får avslag.

Om du får ansökan beviljad ska projektet vara igång på avtalad tid, om det av någon anledning blir försenat ska du prata med den personen på kommunen som du träffade när du presenterade din idé.

Redovisning/utvärdering

Senast en månad efter att projektet genomförts ska du göra en utvärdering vilken du ska skickas in, alternativt träffa en representant från kommunen och redovisa.

Ansökan

Du ansöker om stöd och bidrag i första hand via våra digitala e-tjänster på minasidor.gagnef.se. Eventuellt efterfrågade bilagor bifogas alltid i samma ansökan.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information. 

Ansökan via blankett

Om du inte har möjlighet till digital ansökan finns även möjlighet att skicka ansökan via post eller e-post. Du hämtar ansökningsblankett på sidan ”Tjänster, protokoll, blanketter och formulär”.

Ansökningsblankett via post skickas till Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller via e-post till: registrator@gagnef.se.

Marknadsföring

När du marknadsför arrangemang som finansieras med beviljat bidrag ska Gagnefs kommuns logotyp alltid finnas med och/eller formuleringen ”Med stöd från Gagnefs kommun”.

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek

Eva Nordström
0241-151 48
eva.nordstrom@gagnef.se

Kultursekreterare

Linnea Gustafsson
 0241-153 13
 linnea.gustafssson@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se

Föreningskonsulent

Elisabeth Danielsson
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91