Barns behov av stöd och hjälp

Föräldrar önskar att deras barn skall få en trygg uppväxt. Ibland kan dock föräldrar känna oro för att barnen inte har det tillräckligt bra samt att det är svårt att räcka till. För det mesta finner familjen själv en lösning. 

Barn- och familjeenhetens uppgift är att verka för att barn/unga växer upp under bra förhållanden samt ansvara för att ingripa om barn far illa. 

Vårt arbete med barn och unga utgår i huvudsak från socialtjänstlagen. Lagen bygger på frivillighet.

FNs Barnkonvention är vägledande för arbetet inom socialtjänsten när det gäller barn/unga. Barnets behov och dess bästa är i centrum och är utgångspunkt i utredningar, insatser och beslut.

Mötet med socialtjänsten ska bygga på respekt och ett bra bemötande. Relationen mellan den enskilde och socialsekreteraren är grunden för att kunna arbeta mot en förändring till det bättre.

Du kan kontakta socialtjänsten/Barn- och familjeenheten om du vill ansöka om råd, stöd eller hjälpinsatser, anmäla misstanke om att ett barn far illa och är i behov av skydd, få svar på frågor kring faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption.

Barn/ungas behov av stöd eller hjälp utreds efter att man fått in en ansökan om stöd eller insatser till socialtjänsten från förälder, barnet eller ungdomen.

Kontakt

Anmälningstelefon
Telefon: 0241-152 83

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se