Vad händer med min ansökan när jag skickat in den?

När du lämnat in din ansökan eller anmälan så kommer den att handläggas av en bygglovshandläggare. Hur lång tid detta kommer att ta är såklart väldigt olika från fall till fall.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i lovärenden lämnas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. I de vanligaste fallen brukar det ta 4-8 veckor. Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs inkl. tydliga ritningar redan från början går handläggningen fortare.

När du kontaktar oss är det bra om du kan uppge fastighetsbeteckning, ägare och/eller fastighetens adress. Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. (Vi informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.)

Laga kraft

När vi beslutat om ett lov så delger vi dig beslutet och även de som har haft invändningar i ärendet. Beslutet kommer även att kungöras i Post- och inrikes tidningar. De personer som delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen.

De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov får du även information om ett tekniskt samråd ska hållas. Miljö- och byggnadsnämnden kallar till mötet som ska hållas i god tid före planerad byggstart. Vid enklare ärenden behövs oftast inget tekniskt samråd.

På det tekniska samrådet medverkar du som byggherre, en byggnadsinspektör och den kontrollansvarige, entreprenörer kan även kallas till det mötet.

Ett tekniskt samråd innebär en genomgång av byggets planering och organisation, På samrådet går man igenom hur byggarbetet ska planeras och organiseras, ditt förslag till kontrollplan och de övriga handlingar som du lämnat in. Senast vid detta möte ska de tekniska handlingarna och kontrollplan vara inlämnade för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna ge ett startbesked för ditt bygge.

Startbesked

Startbeskedet innebär att du får påbörja byggnationerna.

Efter det tekniska samrådet bedömer vi om åtgärden antas uppfylla lagens krav och utfärdar därefter ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för din byggnation och de eventuella villkor som ska uppfyllas.

En åtgärd som kräver lov eller anmälan får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Om ditt bygge behöver ett arbetsplatsbesök klargörs detta på det tekniska samrådet. Det bör även framgå i kontrollplanen när och vilka arbetsplatsbesök som ärendet behöver.

Vid ett arbetsplatsbesök ska Miljö- och byggnadsnämndens handläggare och den kontrollansvarige vara med, det är även lämpligt att du som byggherren är med vid besöket. Det som kontrolleras vid ett arbetsplatsbesök är bland annat att kontrollplanen följs och att byggnadsarbetena inte strider mot byggreglerna.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Med på samrådet är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig. När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. 

Du får inte flytta in eller använda den nybyggda delen före du fått slutbeskedet.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om byggnadsinspektörerna ej är nåbara kan du även ställa dina frågor via e-post.