Sjöar och strandbad

Gagnefs kommun är rik på sjöar. Det finns 167 sjöar över en hektar i kommunen. Sjöarna kan grovt delas in i två typer, näringsfattiga sjöar i skogslandskapet och näringsrika sjöar i jordbrukslandskapet. 

Sjöar i skogslandskapet

Sjöarna i skogslandskapet har bildats genom att ojämnheter i marken som bildats vid inlandsisens avsmältning har blivit vattenfyllda. Inom kommunen finns det ca 130 skogssjöar som är över 1 hektar. Sjöarna i kommunens västra och sydvästra skogslandskap är näringsfattiga och känsliga för försurning då markens kalkinnehåll är litet.

Vissa av sjöarna och sjösystemen har vatten av mycket hög kvalitet. Bland skogssjöarna kan nämnas Gimmen, Flosjön, Tansen, Stora och Lilla Lövsjön, Tryssjön, Bästen, Tyren, Närsen m fl. 

Sjöar i odlingslandskapet

På den stora uppodlade sedimentslätten i dalälvarnas dalgångar finns ca 45 st. sjöar en del av dessa är mindre än 1 ha.

Sjöarna på sedimentslätten kan delas in i två typer. Skålformade relativt djupa sjöar samt grunda sjöar. Ett typexempel på det förra är Prostdammen som trots att den är liten har ett djup på ca 4 meter, ett exempel på det senare är Mojesjön som trots sin storlek inte är djupare än 4 meter. Ytterligare ett kännetecken på sjöarna i jordbruksbygden är de sjöar som finns på ömse sidor av Badelundaåsen. Dessa sjöar är djupa, djup ner mot 10 meter är inget ovanligt.

Ett stort flertal av sjöarna saknar eller har mycket litet in och utlopp. Detta medför att vattnets omsättningshastighet i sjöarna är låg. Sjöarna har ofta mycket mäktiga sedimentlager i botten som hindrar ett utbyte med grundvattnet, en tjocklek på 10 m sediment har uppmätts. Även de sjöar som ligger i kontakt med Badelundaåsen saknar kontakt med grundvattnet i åsen. Så är exempelvis vattenytan i Tjärnsjön ca. 5 meter över grundvattenytan i åsen.

Genom sitt läge i jordbrukslandskapet fungerar sjöarna som näringsfällor. Som en följd av läget och hydrologin, med långsam omsättningstid, har de blivit mycket näringsrika och syrebrist i bottenvattnet är inte ovanligt.

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
Epost: miljo.byggnads@gagnef.se