Sjöar och strandbad

Gagnefs kommun är rik på sjöar. Det finns 167 sjöar över en hektar i kommunen. Sjöarna kan grovt delas in i två typer, näringsfattiga sjöar i skogslandskapet och näringsrika sjöar i jordbrukslandskapet. 

Sjöar, åar och bäckar i skogslandskapet

Sjöarna i skogslandskapet har sitt ursprung i ojämnheter och sänkor i marken som bildats vid inlandsisens avsmältning och som blivit vattenfyllda. Inom kommunen finns cirka 130 skogssjöar som är över 1 hektar. Vissa av sjöarna har vatten av mycket hög kvalitet. Bland skogssjöarna kan nämnas Gimmen, Flosjön, Tansen, Stora och Lilla Lövsjön, Tryssjön, Bästen, Tyren, Närsen.  

Det finns också många vattendrag med rent och fint vatten. Flodpärlmusslan ställer höga krav på sin miljö och finns i Lortån (som har rent vatten) och Tansån. Många vattendrag inklusive Västerdalälven är påverkade av mänskliga aktiviteter, till exempel flottning.  

Sjöar i odlingslandskapet

På den stora uppodlade sedimentslätten i dalälvarnas dalgångar finns cirka 45 sjöar varav en del av dessa är mindre än 1 ha. 

Sjöarna på sedimentslätten kan delas in i två typer. Skålformade relativt djupa sjöar samt grunda sjöar. Ett typexempel på det förra är Prostdammen som trots att den är liten har ett djup på ca 4 meter. Ett exempel på det senare är Mojesjön som trots sin storlek inte är djupare än 4 meter. Det finns flera djupa sjöar på ömse sidor av Badelundaåsen med djup ner mot 10 meter.  

Ett stort flertal av sjöarna saknar eller har mycket litet in- och utlopp. Detta medför att vattnets omsättningshastighet i sjöarna är låg. Sjöarna har ofta mycket mäktiga sedimentlager i botten som hindrar ett utbyte med grundvattnet, en tjocklek på 10 meters sediment har uppmätts. Även de sjöar som ligger i kontakt med Badelundaåsen kan sakna kontakt med grundvattnet i åsen. Så är exempelvis vattenytan i Tjärnsjön cirka 5 meter över grundvattenytan i åsen. 

Genom sitt läge i jordbrukslandskapet fungerar sjöarna som näringsfällor. Som en följd av läget och hydrologin, med långsam omsättningstid, har de blivit mycket näringsrika och syrebrist i bottenvattnet är inte ovanligt. 

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
Epost: miljo.byggnads@gagnef.se