Användning av schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål.

Först ska föroreningsrisken från massorna bedömas.

 • Om risken för föroreningar bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan.
 • Om risken är ringa ska en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden.
 • Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. 

För att få använda avfall för anläggningsändamål krävs att följande kriterier uppfylls:

 1. Användningen ska vara för anläggningsändamål. Syftet får inte vara att bara bli av med avfallet. Det måste vara någon ”nytta” med uppläggningen. Skulle andra massor ha transporterats till platsen om inte avfallet funnits att tillgå?
 2. Platsen måste väljas så att det inte innebär en betydande för förorening av mark, ytvattenområde, grundvatten eller andra känsliga miljöer.

Föroreningsrisken avgör

Risken för att sprida föroreningar styr vad massorna får användas till. Risken för förorening bedöms utifrån:

 • massornas innehåll och egenskaper,
 • uppläggningsplatsens lämplighet och känslighet.

Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra bedömningen av föroreningsrisken. Kontakta oss därför i god tid innan uppläggningen ska genomföras. Då kan du få råd om hur bedömningen ska göras.

I 29 kap 13-14 § Miljöprövningsförordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras det hur du får använda avfall för anläggningsändamål (verksamhetskod 90.141). I Naturvårdsverkets handböcker ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” (Handbok 2010:1) och ”Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning” (Rapport 5976) finns mer information om vilka regler som gäller. Det finns också vägledningar för bedömning av förorenade massor och återanvändning av annat avfall.

Att tänka på vid användning av avfall

Exempel på avfall som kan vara aktuellt att använda för anläggningsändamål är:

 • jord- och schaktmassor,
 • grus och sten,
 • tegel och betong samt
 • asfalt.

Det är viktigt att materialet inte är förorenat, till exempel av oljespill, tjära och PCB. Materialet får inte heller innehålla armeringsjärn, trä eller isolering. Tänk på att det är du som ansvarar för att massorna inte förorenar mark och vatten. Ställ krav på att få information om massorna innan du tar emot massor/avfall. Exempel på information som du kan efterfråga är analyser av massornas innehåll.

När du gör en anmälan

Om du kommit fram till att den planerade uppläggningen omfattas av verksamhetskod 90.141 ska du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Blanketten finns i högerspalten.

Tänk på att uppläggningen av avfall inte får påbörjas förrän sex veckor efter att en komplett anmälan lämnats till oss alternativt att ni har fått vårt beslut i ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kan det ta längre tid att få beslut i ärendet.

Samråd

Om uppläggningen av massor varken är anmälningspliktig eller tillståndspliktig, men kommer att förändra naturmiljön väsentligt krävs samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se