Anmäla värmepump

En värmepump använder värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder. 

Planerar du att installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten eller sjövatten som värmekälla? Då måste du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden först.

Du får inte börja arbetet innan du har fått ditt beslut.  Anmälan skall vara skriftlig och lämnas i god tid (helst 6 veckor innan) du tänker installera pumpen. Om du installerar en värmepump utan att anmäla detta blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

En värmepump som använder luft som värmekälla behöver du inte anmäla. En luftvärmepump kan låta en del så tänk på att placera den så att risken för bullerstörning blir liten, både för dig och för dina grannar.

Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter. Beroende på dessa kan det vara förbjudet eller tillståndspliktigt med en värmepumpsanläggning. Du hittar föreskrifterna under Vattenskyddsområden

Kontrollera var det finns ledningar på din tomt med hjälp av Ledningskollen. Se länk nedan. 

Om du tänker placera din anläggning på någon annans mark ser vi gärna att du bifogar en kopia på en skriftlig överenskommelse med markägaren. Vill du använda kommunens mark, kontakta kommunens markingenjör på telnr 0241-151 57 eller skicka epost till registrator@gagnef.se .

När du lämnat in din anmälan får Dala Vatten och Avfall AB möjlighet att yttra sig över den, och förutsättningar på platsen kontrolleras via kartan.

Planerar du för bergvärme, observera att om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns har dina grannar rätt att lämna sina synpunkter på placeringen. Detta gör att handläggningen tar lite längre tid. 

Om det brådskar kan du visa dina grannar var du tänkt borra och be dem fylla i grannyttran via vår e-tjänst, eller på blankett som du kan skicka in med anmälan.

Verkar allt okej får du därefter ett föreläggande med försiktighetsmått som skall följas både vid borrning, nedgrävning av slang och installation. Det är du som fastighetsägare som ansvarar att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du visar beslutet för alla inblandade entreprenörer.

Det är även viktigt att planera för att eventuellt borrvatten (så kallat borrkax) tas omhand.

Borrprotokoll

Ska du borra för bergvärme avslutas inte ditt ärende hos miljö- och byggnadsnämnden förrän ett borrprotokoll har skickats in. Be din brunnsborrare om ett protokoll så snart borrningen är utförd och skicka till miljo.byggnads@gagnef.se

Avgift 

För handläggning av ditt ärendet tar vi ut en avgift på 3 048 kr, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan som avser värmepumpsanläggning för en- och tvåfamiljshus. Om du behöver söka tillstånd blir avgiften högre.

Kartavgift på 174 kr tillkommer om du beställer en enkel fastighetskarta från kommunens kartenhet.  

Har din värmepumpsanläggning en uttagen eller tillförd effekt på mer än tio megawatt? Då måste du söka tillstånd för detta. För större anläggningar kan det även behövas tillstånd för hantering av brandfarlig vara, för köldbärarvätskan, samt installation av köldmedieanläggning. Det behövs inte för en- och tvåbostadshus.

Anmälan

Anmälan sker i första hand via vår e-tjänst. För att anmäla via e-tjänsten behöver du ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

När du fyller i e-tjänsten behöver du kunna besvara följande frågor:

  • Märke och modell av värmepump
  • Max tillförd effekt (kW) och max uttagen effekt (kW) (max uttagen effekt måste anges)
  • Typ och mängd köldmedium
  • Längd kollektorslang för ytjordvärme och sjövärme
  • Typ och mängd av köldbärarvätska
  • Placering av energibrunn eller läggning av kollektorslang för ytjordvärme och sjövärme (ritas in i karta)
  • Kontaktuppgifter till installatör/brunnsborrare/gräventreprenör
  • Information om brunnsborrare är certifierad, typ av certifikat samt certifikatsnummer. 

Den som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas till att ansöka via blankett som finns tillgänglig för nedladdning här på vår webbplats – Anmälan värmepump (PDF).

Skicka in en tomtkarta tillsammans med din anmälan. Där ritar du in var du har tänkt borra eller lägga kollektorslang. Rita också in din egen och grannars avloppsanläggningar samt egna vattentäkter, om det inte finns kommunalt avlopp. 

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se

Länkar

Anmäla värmepump (e-tjänst)

Information om ledningar på din fastighet:

Ledningskollen

Information hos SGU:

Information om du vill använda annans mark:

– om nyttjanderättsavtal och servitut hos Lantmäteriet