Avfall i din verksamhet och avfallstransporter

Det kan uppstå mycket avfall i ett företag eller en verksamhet, vare sig den är privat eller offentlig. Genom att du sorterar din verksamhets avfall kan det mesta återanvändas eller återvinnas. Här får du mer information om hur du förvarar, sorterar och transporterar olika slags avfall.

Verksamheternas hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB  tar hand om företag och verksamheters hushållsavfall, d.v.s. det avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika/lunchrum och toaletter. För övrigt avfall från verksamheten får man själv ombesörja miljöriktig hantering.

Hantering av fett

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du installera en fettavskiljare till avloppet. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett kan du också vara tvungen att ha ett uppsamlingskärl.

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Nedan anges några exempel på farligt avfall.

 • Oljeavfall, lösningsmedelsavfall
 • Färg- och lackavfall, limavfall
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller tungmetaller eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig.

Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. För övrigt gäller samma krav på försiktighet som vid förvaring och hantering av kemikalier.

Den som mellanlagrar farligt avfall, som inte har uppkommit i den egna verksamheten, ska anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Om det rör sig om stora mängderna ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Slutligt omhändertagande av avfall kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen eller Miljödomstolen. 

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till
 • Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Observera att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall

Anmälan/tillstånd för transport av avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt eller som transporterar farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet behöver söka tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

Transporterar du mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år ska du ansöka om tillstånd. Du ska också ansöka om tillstånd om du ska transportera avfall som inte är farligt men överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Avfallet ska ha uppkommit i en yrkesmässig verksamhet.

Transporterar du mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att anmäla det. Du behöver också anmäla om du samlar in farligt avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i tjänst 2024)
0241-155 41

miljo.byggnads@gagnef.se